Formål og gyldighed

Et udvidet samlevertestamente er gyldigt, når dette er opfyldt:

  • Parterne må ikke have oprettet et udvidet samlevertestamente til fordel for en anden samlever, som ikke er tilbagekaldt eller bortfaldet
  • Parterne skal opfylde betingelserne for at indgå ægteskab, herunder at ingen af parterne er gift, frasepareret eller sidder i uskiftet bo
  • Parterne skal ved den førstes død have fælles bopæl og vente, have eller have haft fælles barn ELLER
  • Parterne skal ved den førstes død have levet sammen i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl de sidste to år. Ophæves samlivet som følge af institutionsanbringelse, anses parterne fortsat som samlevende

Formålet med et udvidet samlevertestamente er at arve hinanden, som om man var ægtefæller. Den retsstilling, der herved opnås, svarer til ægtefæller med fuldstændigt særeje.

Arvelovens regler om fælleseje gælder ikke her og længstlevende samlever har derfor heller ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo. Disse regler er forbeholdt ægtefæller.

Få svar på dine spørgsmål

Har du spørgsmål til arveafgift, testamente og regler?

Kontakt Mia Elming

Undgå arveafgiften

Hvis du ønsker at støtte os og samtidig efterlade mere til dine arvinger, anbefaler vi en såkaldt 30% løsning.

30% løsningen er primært relevant for dig, hvis du enten kun efterlader dig arvinger, der skal betale den høje afgift på 36,25%, eller hvis du efterlader dig en samlet arv på 2.500.000 eller derover.

Det betyder altså, at løsningen vil være relevant for de fleste barnløse og for personer, som efterlader sig en større arv.

Se video om 30% løsningen

Fordele ved samlevertestamente

De retsvirkninger/handlinger, som den længstlevende kan opnå ved et udvidet samlevertestamente, er følgende:

  • Arveret til halvdelen af afdødes formue, hvis den afdøde samlever havde livsarvinger, og ellers hele formuen
  • Ret til på forhånd at udtage genstande, der udelukkende tjener til længstlevendes personlige brug
  • Fortrinsret til at overtage aktiver inden for sin arvelod
  • Svogerskabsarv efter længstlevende samlever
  • Arvehenstand for længstlevende til udbetaling af arv til førstafdødes livsarvinger
  • Ret til suppleringsarv – den såkaldte 740.000 kr.-regel

Et udvidet samlevertestamente kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes, hvilket i så fald skal ske i testamentsform. Ensidig tilbagekaldelse skal meddeles den anden part.

Et udvidet samlevertestamente anses for bortfaldet, hvis samlivet stoppes på grund af uoverensstemmelser.