Svigt af børn i Danmark 2018

I 2017 handlede flere end 7.000 samtaler på BørneTelefonen om alvorlige svigt som vold, krænkelser, misbrug og mobning.

En del børn fortæller om gentagne krænkelser, som kan stå på længe, før voksne eller myndigheder griber ind – hvis nogen overhovedet reagerer. Rapporten ’Status 2018 – Svigt af børn i Danmark’, som Børns Vilkår og TrygFonden står bag, giver et overblik over omfanget af de svigt, børn udsættes for i Danmark.

Læs hele rapporten

Vil du vide mere om omfanget af svigt af børn i Danmark, og hvad vi kan gøre for at stoppe det?

Klik her og læs hele rapporten ‘Svigt af børn i Danmark’ gratis.

Download

Resumé af svigtrapporten 2018

Denne rapport belyser omfanget af 13 former for svigt af børn og giver hermed et overblik over de problemer, der er i forhold til børns beskyttelse, trivsel og udvikling. De 13 typer af svigt har et meget forskelligt omfang. Nogle svigt berører en stor gruppe af børn, mens andre kun rammer ganske få.

Fælles for de svigt, som rapporten belyser, er, at barnets ret til beskyttelse, trivsel og udvikling er krænket, og at voksne svigter deres ansvar.
Rapporten skelner mellem tre arenaer, hvor børn kan opleve svigt:

  • Hjemmet og de nære omgivelser
  • Skolen og i myndighedernes varetægt
  • Samfundet som helhed​

Forholdene i hver enkelt arena og samspillet mellem dem er afgørende for at beskytte børn og sikre deres ret til et trygt og godt børneliv.

Hovedtendenser

Sådan står det til med hvert af de 13 svigt, der gennemgås i rapporten

Hvert fjerde barn har været udsat for vold i hjemmet, og antallet af anmeldelser om vold mod børn er steget betydeligt de seneste år.

Hver 8. pige og hver 15. dreng i 8. klasse har været udsat for en seksuel krænkelse, og antallet af anmeldelser om seksualforbrydelser og blufærdighedskrænkelser er steget markant.

Hver femte er vokset op i familier med alkoholproblemer.

I 10-15 pct. af alle skilsmisser har forældrene alvorlige konflikter.

Børn og unge i familier med alvorlig sygdom mangler ofte nogen at tale med – flere forsøger selvmord.

To børn i hver klasse på 4.-9. klassetrin oplever at blive mobbet, og fire børn i hver 9. klasse har oplevet digital mobning.

39 børn var hjemløse i 2017.

15 børn blev dræbt i 2017.

Børnesagsbehandling bryder i mange tilfælde lovens krav.

Kortere ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien, men flere genindlæggelser og flere tilfælde af tvang.

Udsatte børn og unge har en dårligere skolegang end ikke-udsatte.

Flygtningebørn får ikke samme hjælp som danske børn.

Der er blevet foretaget flere underretninger end tidligere – men for 40 pct. af børnene, hvor der er foretaget underretning om vold og overgreb, har underretningen ikke ført til en foranstaltning.