Digital dannelse i børnehøjde version 2.0

Fra august 2017 til februar 2019 sætter Børns Vilkår med støtte fra TrygFonden fokus på børn og unges digitale rettigheder. Børns Vilkår gennemfører tre spørgeskemaundersøgelser med børn og seks med voksne. Derudover dannes en tænketank, som arbejder strategisk med børn og unges digitale rettigheder og dannelse.

Digital dannelse og digitale rettigheder i forhold til privacy og big data er for både børn og voksne komplekse og svære at forstå. Vi ved dog, at mange børn og unge anser sig selv som digitalt kompetente. Fx føler mange, at de har kontrol over de oplysninger, de deler om dem selv på nettet.  Samtidig ved vi, at næsten en tredjedel af børn og unge ikke er opmærksomme på, at deres færden på nettet kan følges – fx via cookies. En del børn er heller ikke opmærksomme på, at oplysninger om dem på internettet kan bruges af fx forsikringsselskaber og arbejdspladser, når de bliver ældre.

FN’s Børnekonvention giver børn ret til beskyttelse af voksne. Men mange voksne mangler viden, så de kan hjælpe børn og unge med deres digitale dannelse. Fx kender omkring hver tredje voksen ikke til lovgivning om, hvad firmaer må bruge private billeder og oplysninger til, som er delt på nettet. Mange forældre udtrykker også, at de ikke føler sig godt nok klædt på til at vejlede deres børn om beskyttelse af personlige oplysninger.

Formålet med projektet er at give børn og unge de samme forudsætninger for at være digitale medborgere og at højne vidensniveauet blandt børn og unge i forhold til privatliv og rettigheder på internettet.

Projektet består af to dele: En vidensindsamling og dannelse af en tænketank.

I vidensindsamlingen kortlægger Børns Vilkår viden, holdninger og kompetencer blandt børn, unge og voksne. Vi gennemfører i den forbindelse ni spørgeskemaundersøgelser med følgende målgrupper:

  • Daginstitutionernes ældste børn
  • Mellemtrinselever i folke-, fri- og privatskoler
  • Udskolingselever i folke-, fri- og privatskoler
  • Medarbejdere fra det kommunale myndighedsniveau på børn- og ungeområdet
  • Skoleledere
  • Daginstitutionsledere
  • Lærere
  • Pædagoger
  • Forældre

De ni spørgeskemaundersøgelser skal tilsammen danne et solidt vidensgrundlag i forhold til holdninger, viden og kompetencer til højnelse af børn og unges digitale dannelse med fokus på privacy, big data og digitale rettigheder. Fortolkningen af de kvantitative data sker bl.a. ved hjælp af opfølgende kvalitative interviews med børn, unge og voksne.

Samtidig danner Børns Vilkår en tænketank bestående af bl.a. forskere og interesseorganisationer, som skal udvikle og fokusere Børns Vilkårs arbejde med digitale rettigheder og dannelse. Tænketanken skal bl.a. kvalificere arbejdet og aktiviteterne i projektet og pege på indsatsområder i forhold til at styrke børn og unges digitale dannelse i skoler og daginstitutioner. Endelig inddrages udvalgte kommuner i udviklingen af en model, der højner børn og unges viden om digitale rettigheder, big data og privacy. Modellens udvikling kvalificeres afslutningsvist i samarbejde med børn og unge.

TrygFonden har doneret 2.949.600 kroner.

Kontakt: Winnie Alim på wial@bornsvilkar.dk