Børn i en cirkel, set nedefra.

FN’s verdensmål og Børns vilkår – sammen stopper vi svigt

FN’s verdensmål

FN vedtog i 2015 17 verdensmål, der skal sikre, at kloden får en bedre og mere bæredygtig fremtid. Både for vores egen skyld, men i særdeleshed også for vores børns skyld. 193 lande verden over har underskrevet FN’s vedtagelse – og den forpligter. Det er ambitionen, at de 17 verdensmål og dertilhørende delmål skal nås inden 2030. Alle lande er derfor gået sammen i kampen for blandt andet at stoppe sult og fattigdom, sikre god trivsel og uddannelse, løse klimaudfordringerne og styrke verdensbefolkningens rettigheder samt reducere ulighed. 

FN’s verdensmål er en samlet handlingsplan for, hvordan vi sammen kan gøre verden til et bedre sted. Der er en grund til, at verdensmålene også kaldes verdens vigtigste plan.

Børns Vilkår og verdensmålene

Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes – hverken af barnets nærmeste voksne eller af samfundet. Vores mission er at beskytte børn mod al form for svigt. Vi er der for børnene hver dag. Altid. Siden 1977 har vi arbejdet for børns ret til en tryg barndom. Vi tror på børn. De er det vigtigste, vi har, og de er vores fælles ansvar. Gennem børneinddragelse og sammen med fagpersoner, myndigheder, forældre, netværk og partnerskaber arbejder vi for at styrke børns rettigheder og sikre lighed og trivsel hos børn i Danmark.

Børns Vilkår har fokus på verdensmålene, da vi mener, at det er nødvendigt med en samlet koordineret indsats for, at vores børn kan trives nu og i fremtiden. Børn fortjener ikke at bekymre sig om verdens udfordringer, som klimaforandringer, fattigdom og diskrimination. Børn fortjener at være børn.

Børns Vilkårs fire mærkesager er: Omsorgssvigt, Digitale svigt, Skolesvigt og Psykisk mistrivsel. Vores mærkesager går hånd i hånd med verdensmålene, og sammen kæmper vi for, at intet barn i Danmark skal svigtes i 2030.

Vi mener, at alle 17 verdensmål er vigtige for den globale fremtid, men da vi er en organisation, der er sat i verden for at hjælpe børn og unge, har vi især fokus på syv verdensmål med dertilhørende delmål:

Afskaf fattigdom

I dagens Danmark er der 64.500 børn, der lever i relativ fattigdom. Det er en stigning på 21.000 børn siden 2015. Fattigdom i barndommen slår igennem på børns uddannelses- og jobchancer senere i livet og kan føre til psykisk mistrivsel.

Vores indsatser: Børns Vilkår hjælper udsatte børn og unge med at få opfyldt deres rettigheder og beskytter dem mod de voldsomme konsekvenser af fattigdom. Både via BørneTelefonen og bisidderordningen, men også politisk, hvor vi arbejder for, at regeringen forpligter sig til at halvere antallet af børn i fattigdom.

Delmål 1.2: Inden 2030 skal andelen af børn og voksne, som lever i fattigdom i alle dens dimensioner halveres i henhold til nationale definitioner.

Delmål 1.3: National sikkerhedsnet for udsatte.

Ikon for FN's første verdensmål: Afskaf fattigdom.

SUNDHED OG TRIVSEL

Børn der oplever psykiske og fysiske reaktioner på mistrivsel er stærkt stigende. I 2019 havde BørneTelefonen 10.222 samtaler, der drejede sig om psykisk mistrivsel. Vi får dagligt opkald om selvskade, ensomhed, mobning, selvmordstanker, angst og spiseforstyrrelser. Fysisk mistrivsel ses også hos små børn, der savner den fysiske omsorg derhjemme og i dagtilbuddet.

Vores indsatser: Vi rådgiver børn om fysisk og psykisk mistrivsel via BørneTelefonen og gennem workshops om trivsel. Derudover rådgiver vi forældre og pårørende, der har spørgsmål, der omhandler børn, via ForældreTelefonen. Politisk arbejder vi for, at regeringen laver en national strategi mod den stigende psykiske mistrivsel blandt børn og unge. Vi driver og er også initiativtager på Forum for Psykisk Mistrivsel, som er et forum bestående af bl.a. Dansk Erhverv, Djøf, BUPL, Dansk Psykologforening og Skolelederforeningen.

Delmål 3.4: Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling og mental sundhed og trivsel skal fremmes.

Kvalitetsuddannelse

Udsatte børns skolegang halter bagefter. Alene i skoleåret 2016/17 havde 15% af eleverne i grundskolen mere end 20 fraværsdage. Skolefravær handler ofte om mistrivsel, der skyldes psykiske problemer som angst og selvmordstanker eller problemer på skolen med mobning og udelukkelser. Den generelle trivsel i skolen er afgørende for, hvordan børn kommer til at klare sig som voksne.

Vores indsatser: Vi har stor fokus på at sætte ind overfor børns stigende skolefravær. Vi rådgiver børn, forældre og fagpersoner og samler aktører på skole- og socialområdet for at udpege centrale udfordringer og mulige løsninger relateret til skolefravær. Derudover er vi en del af Alliancen mod mobning i samarbejde med Mary Fonden og Red Barnet, da en fælles indsats er vigtig, hvis mobning skal bekæmpes.

Delmål 4.1: Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, rummelig grundskoleuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

Ligestilling mellem kønnene

Alle børn bør have lige rettigheder uanset køn. Og ingen børn bør diskrimineres på baggrund af køn. Derudover kan negativ social kontrol stadig ramme kønnene forskelligt.

Vores indsatser: Vi registrerer køn for at kunne reagere, hvis der er indikationer på kønsspecifik diskrimination. Vi ved, at færre drenge end piger søger hjælp hos os, hvorfor vi gennem innovation har fokus på at nå ud til flere drenge. Derudover arbejder vi for at eliminere vold og seksuel udnyttelse af børn generelt.

Delmål 5.2: inden 2030 skal kønsspecifik vold elimineres.

Mindre ulighed

Inden 2030 ønsker vi at reducere uligheden blandt børn i Danmark. Vi fokuserer især på udsatte børn, hvis forældre har en lav indkomst grundet sociale problemer eller sygdom. Et andet område, der også viser og forstærker chanceulighed, er på det digitale, hvor der er vidt forskellige forudsætninger for familier.

Vores indsatser: Vi underviser i børns rettigheder på landets skoler, laver fokusrapporter om udsatte børn, rapporter om børns digitale dannelse samt hjælper børn der oplever social kontrol i lukkede miljøer. Gennem vores partnerskaber fokuserer vi på, at der kommer mindre ulighed blandt børn.

Delmål 10.2: inden 2030 skal børn og unge, uanset køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.

Delmål 10.7: Der skal faciliteres en velordnet, sikker, regulær og ansvarlig migration og mobilitet af migrationspolitikker.

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

De samfundsinstitutioner, som har indflydelse på børns liv, skal styrkes. Børn og unge skal i højere grad inddrages i deres egne sager. Derudover mener vi, at der behov for bedre normeringer i dagtilbuddene nu og her.

Vores indsatser: Via vores bisidning har vi fokus på udsatte og anbragte børn og unge, som vi hjælper i mødet med de kommunale og statslige institutioner, såsom familieretshusene, plejefamilier m.m. Via vores samarbejde med @lliancen arbejder vi desuden for at forebygge radikalisering og ekstremisme. Derudover er vi en del af en samarbejdsgruppe om Børnekonventionen, hvor fokus er på børns rettigheder. Politisk har vi fokus på at holde regeringen oppe på sit løfte om at få styrket rammerne om det pædagogiske arbejde.

Delmål 16.1, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7, 16.9, 16.10, 16.b. læs mere her.

Partnerskaber for handling

Fonde, myndigheder og virksomheder spiller en vigtig rolle i kampen om at stoppe svigt. Derfor indgår vi i både erhvervspartnerskaber og fondspartnerskaber for at nå det fælles mål om at stoppe svigt af børn og unge i Danmark.
Vi er en del af Child Helpline International, der er et samlet netværk for BørneTelefoner verden over. Derudover samarbejder vi med børnepaneler, forældre, døgninstitutioner og videregående uddannelser. Politisk arbejder vi for at påvirke Folketinget, ministerier og styrelser. Derudover inddrager vi kommuner og samarbejdsgrupper såsom Rådet for Menneskerettigheder, Red Barnet, Børnerådet, samt andre netværk.

Delmål 17.17: Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier.

Ikon for FN's 17. verdensmål: Partnerskaber for handling.

Børns Vilkår er en del af projektet Vores Mål, der sætter fokus på, hvorfor verdensmålene er vigtige. Med en række andre organisationer og virksomheder er vi dermed medfortællere i projektet.

Kilder:

Vores Mål

Om FN’s verdensmål

FN’s verdensmål hos Verdens Bedste Nyheder

Child Helpline International

Logo for voresmål.dk
Logo for FNs verdensmål
Logo for Børns Vilkår.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke