Forum mod Psykisk Mistrivsel

Forum mod Psykisk Mistrivsel består af syv organisationer, der er gået sammen for i fællesskab at sætte fokus på psykisk mistrivsel hos børn og unge og tænke i løsninger på tværs af aktører og arenaer. De syv organisationer er BUPL, Børns Vilkår, Dansk Erhverv, Dansk Psykolog Forening, Dansk Ungdoms Fællesråd, Djøf og Skolelederforeningen.  

Psykisk mistrivsel er stigende blandt børn og unge i Danmark, og det er en bekymrende udvikling, der kalder på handling. At vokse op med psykisk mistrivsel kan trække spor fra barndom til ungdom og ind i arbejdslivet som voksen. Bagved symptomerne skjuler sig et komplekst samfundsmæssigt problem, hvor løsningen hverken er entydig eller lige for.

Vi vil bryde den negative udvikling
Forummet vil arbejde for at sætte politisk fokus på børn og unges psykiske mistrivsel og derigennem skabe de bedste rammer for forebyggelse samt for at skabe konkrete løsninger på tværs af aktører, som kan bryde den negative udvikling.  

Forummets brede sammensætning sikrer, at vi kan bidrage med mange former for ideer og initiativer. En effektiv indsats for at reducere børn og unges psykiske mistrivsel skal være langsigtet, bredt samfundsmæssigt funderet og understøttes af myndigheder, private virksomheder og civilsamfundsaktører.

Anbefalinger fra Forum mod Psykisk Mistrivsel

Den 9. november 2021 lancerede Forum mod Psykisk Mistrivsel en række anbefalinger til, hvordan den psykiske mistrivsel hos børn og unge kan forebygges og mindskes.

Kort version af anbefalinger fra Forum mod Psykisk Mistrivsel
Inspirationshæfte:
En tryg start i børnehaven
Kort version
Anbefalinger fra Forum mod Psykisk Mistrivsel
Forældreguide –
børnehavestart
Fuld længde

Psykisk mistrivsel har alvorlige konsekvenser
Målet er at tænke nyt og bredt og nå frem til konkrete bud på løsninger, da børnenes udbredte mistrivsel berører os alle. 

Mistrivslen er naturligvis værst for det enkelte barn og dets familie, men den kan også få alvorlige samfundsøkonomiske konsekvenser på længere sigt. 

Børn og unge i mistrivsel har sværere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. De har ofte højere skolefravær, og deres forældre kan af samme grund også have højere sygefravær og være nødt til at tage orlov eller gå ned i tid. Det stigende antal psykiatriske diagnoser blandt børn og unge skaber samtidig kø og trængsel i sundhedssystemet – med børnene som de helt store tabere.

Vi skal blive bedre til at forebygge og til at sætte tidligt ind med hjælp. Vi ønsker, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn og ung i.

Det kræver både fysisk, social og psykisk trivsel. Forummets parter ønsker derfor at arbejde for at bryde den negative spiral, hvor en stor andel børn og unge i Danmark oplever psykisk mistrivsel.

Vi håber, at politikerne vil gøre det samme, så vi sammen kan finde frem til årsager og løsninger, der gør en forskel for vores børn og unge. Ingen kan knække kurven alene.

Høring om psykisk mistrivsel i 2020

I september 2020 holdt vi en høring på Christiansborg om psykisk mistrivsel blandt børn og unge.

Læs mere
Mørkhåret pige kigger ind i kameraet

Fakta om psykisk mistrivsel blandt børn og unge

De fleste børn og unge i Danmark trives og har det godt, men vi ser samtidig, at alt for mange børn og unge mistrives psykisk. En lang række undersøgelser dokumenterer dette, og flere undersøgelser slår samtidig fast, at den psykiske mistrivsel gennem de seneste ti år har været stigende blandt især de unge.1

Fx viser nyere undersøgelser, at børn og unge oplever faldende livstilfredshed, at flere børn og unge oplever ensomhed, og at der er et stigende forbrug af smertestillende medicin blandt børn og unge, som kan kobles til psykisk mistrivsel. 2  For de mindste børn i alderen 0-9 år gælder, at mindst 16 pct. har betydelige mentale helbredsproblemer, og 8 pct. diagnosticeres med en psykisk sygdom i hospitalsvæsenet inden de fylder ti år.3

+
Mørkhåret dreng kigger ind i kameraet, med en lyshåret dreng i baggrunden der også kigger i kameraet

Definition af psykisk mistrivsel

Forummets tilgang til og definition af psykisk mistrivsel bygger på en bred forståelse af fænomenet, som inkluderer børn og unge, der er så påvirket af psykiske udfordringer, at de belastes og indskrænkes i deres livsudfoldelse.

Psykisk mistrivsel adskiller sig fra periodevise følelser som f.eks. vrede eller ængstelse, som er uundgåelige dele af ethvert børne- og ungeliv. En tilstand af psykisk mistrivsel vil derimod betyde, at følelserne belaster og indskrænker barnet eller den unge i sin livsudfoldelse og sine udviklingsmuligheder. I hvor høj grad dette sker vil blandt andet afhænge af, hvor tit barnet eller den unge oplever tilstanden, hvor voldsom den er, og over hvor lang tid den står på.1

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke