Til lærere og pædagoger

Arbejdet i klassen 

Arbejdet i klassen 

Forebyggelse af skolefravær gennem arbejdet i klassen handler først og fremmest om at skabe et forpligtende fællesskab og læringsmiljø, hvor eleverne er trygge ved hinanden. Her på siden finder I tre videns- og værktøjselementer, der kan understøtte jeres arbejde med at forebygge skolefravær.

Værktøj: Systematisk arbejde med klassefællesskabet

En systematisk tilgang til arbejdet med klassefællesskabet sikrer, at man bevarer fokus på det vigtige trivselsarbejde, også i en travl hverdag.

Det er vigtigt, fordi børn med højt fravær ofte fortæller om ensomhed, utrygge fællesskaber i klassen, svære relationer til lærerne, og oplevelsen af at undervisningen er svær at være i, fordi det enten er kedeligt, for svært eller ikke så meningsfuldt for dem.

Denne video præsenterer vingemodellen. Det er en model, der er udarbejdet af Børns Vilkår, som I kan tage udgangspunkt i, når I arbejder med at forebygge skolefravær gennem klassefællesskabet. Den præsenterer også en proces, I kan følge. Begge dele er beskrevet i værktøjet ‘Systematisk arbejde med klassefællesskabet’, som I finder under videoen.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Her kan du hente det konkrete værktøj til print. Hvis I ønsker at downloade en pdf, der indeholder forløbet, kan I gøre det her. 

Hvis I ønsker at downloade en pdf, der indeholder den del af forløbet, hvor hele klassen inddrages i at undersøge klassefællesskabet, kan I gøre det her. 

Tips: fraværsregistrering

Konsekvent registrering af fravær er vigtigt, fordi det gør det muligt at opdage mønstre omkring elever eller klasser. Det kan være, at I opdager elever, der er i risiko for at udvikle fraværsproblemer, eller at der er særlige fag, tidspunkter eller overgange, der er svære for eleverne.

Når elever er meget eller helt fraværende fra skolen, kan det være nærliggende at stoppe registrering af fravær, fordi der ofte er andre instanser, der går i gang med indsatser for eleven. Man kan som lærer eller pædagog være i tvivl om, hvad der overhovedet er relevant at registrere. Det er dog vigtigt fortsat at registrere fravær, da det ellers er umuligt at få øje på mønstre på skolen og for den enkelte klasse. 

Drøft i teamet, hvordan I understøtter hinanden i at sikre systematisk og konsekvent fraværsregistrering. 

inddrag eleverne

Her kan I få ideer til, hvordan I kan inddrage eleverne i arbejdet med at være opmærksomme på fravær og tilstedeværelse.

Fraværsregistreringen kan blive en anledning til at skabe rutiner, der gør eleverne aktive og deltagende. Den kan gøre det tydeligt for eleverne, at deres tilstedeværelse er vigtig for jer og for hele klassens fællesskab. Man kan fx:

  • Tage imod eleverne når de kommer og bede dem selv tjekke ind på computer eller tablet, mens du siger godmorgen.
  • Tænke i en mere uformel “tjek ind” på skoledagen.
  • Lave et fysisk ritual, der markerer tilstedeværelse.
  • Lade børnene tjekke ind med farver. (grøn= superklar til dagen, gul= skal lige vågne, rød= slet ikke klar)
  • Spørge: Hvem mangler vi i dag?  Er der nogen, der ved, hvorfor Karla ikke er her?
  • Lade eleverne sende en sms til fraværende klassekammerater, hvor de fortæller, at de er savnet.
  • Drøfte hvilke rutiner der giver mening for jer, og hvordan I sætter det i gang.

Et forebyggende tiltag mod skolefravær kan være, at I inddrager eleverne i at undersøge, hvad der giver lyst til at deltage i undervisningen og i klassens sociale liv. Derefter kan I bruge den viden, eleverne giver jer, til at justere rammer og indhold i undervisningen. I kan fx:

  • Gennemføre trivselssamtaler med alle elever, med fokus på hvad der giver lyst til deltagelse.
  • Lade eleverne i klassen selv udarbejde et spørgeskema om, hvad der giver lyst til at deltage, og derefter svare på det.
  • Lade eleverne skiftes til at observere undervisningen med fokus på, hvad der ser ud til at virke godt og engagerende. Vær opmærksom på at de elever, der observerer, ikke bruger navne, men siger “eleverne” eller “en elev” og “læreren”, når de efterfølgende beskriver, hvad de lagde mærke til.

Værktøj: Rutiner ved lærerskifte

Overgange og skift kan ofte indebære en risiko for udvikling af fraværsproblematikker. Det er også noget, I kan sætte fokus på, når en klasse får ny lærer. Det kan skabe utryghed for den enkelte elev, at relationen til en tryg voksen ophører, og det er et brud på den kultur, der i forvejen findes i klassen.

Det kan derfor være en god ide, at I markerer skiftet til en ny lærer ved at formalisere afslutningen af relationen til den ”gamle” lærer, og samtidig lader den gamle lærer overdrage noget af sin relation til eleverne til den nye lærer. Når eleverne inddrages i overdragelsen fra én lærer til en ny, øger det også elevernes oplevelse af at have betydning for lærerne og for fællesskabet.

Anvend denne samtaleguide, som støtter op om de vigtige relationer mellem lærer og elev og sikrer gode overgange for elever og lærere ved lærerskift.

Til lærere og pædagoger

Skole-hjem-samarbejdet 

Hent viden om skole-hjem-samarbejdets betydning for skolefravær. Få værktøjer til dialog med forældre om skolefravær og inddragelse af hjemmet.

Elevinddragelse

Sæt fokus på elevinddragelse i forbindelse med skolefravær. I kan få viden og værktøjer til den inddragende samtale og til inddragelse gennem hverdagsaktiviteter.

når du bliver bekymret for en elev

Få værktøjer til at arbejde systematisk, når du/I bliver bekymret for en elev. Fokus ligger på at se hele vejen rundt om skolefraværsproblematikker i processen fra bekymring til handling.