Til lærere og pædagoger

Når du bliver bekymret for en elev

Når du bliver bekymret for en elev

Hvis du bliver bekymret for, at en elev ikke trives eller er ved at miste sit tilhør til skolen, er det vigtigt, at du både undersøger det klassefællesskab, eleven er en del af, og at du inddrager eleven selv. Begge dele kan give dig værdifuld viden om, hvad der er på spil for eleven. 

Børns Vilkår har udviklet en proces, hvor du både indsamler viden om, hvad der er på spil, planlægger indsatser, der kan hjælpe, og følger op og justerer løbende.  

proces og værktøjer

Her kan du finde et forløb, der understøtter dig i processen gennem de tre faser. Du kan finde værktøjer, der kan anvendes i de tre faser.

Værktøjer

Vurder klassefællesskabet

Dette værktøj viser en model, der kan bruges til at vurdere klassens fællesskab på forskellige områder, der har betydning for elevernes trivsel. Værktøjet indeholder en række spørgsmål, der kan hjælpe jer med at zoome ind på trivslen i klassen. 

pixiguide til elevinddragelse

Denne pixiguide kan printes og medbringes, når du skal holde en samtale med en elev. Den ridser de vigtigste opmærksomhedspunkter omkring elevsamtaler op, og den giver forslag til spørgsmål, du kan stille eleven.  

Skole-hjem-samtale

Denne mødeskabelon kan bruges, når du skal holde skole-hjem-samtaler med forældre, hvor der er en bekymring om elevens fravær. 

Skabelon til plan for indsatser

Denne skabelon kan bruges til at lave en plan, når I er bekymrede for en elev og sætter indsatser i gang for at støtte eleven.  

Find inspiration til indsatser

 • Har eleven behov for at blive understøttet i relationer?
 • Hvad skal I selv gøre anderledes for at understøtte elevens trivsel og deltagelse i skolen?
 • Er der behov for at fokusere på faglig støtte og inspiration?
 • Er der behov for særaftaler i en periode? Husk, at særaftaler skal evalueres. Vær opmærksom på, at de ikke bliver permanente.
 • Hold fokus på, hvad der kunne gøre det godt og trygt at komme i skole, uanset hvad der ellers er på spil i elevens liv. Hvis det i tillæg viser sig, at der er noget på spil derhjemme, som skal tages hånd om, skal I selvfølgelig handle på det.
 • Er der udpeget en tovholder for forløbet?
 • Hvordan skal kommunikation med hjemmet gribes an: Hvem, hvornår og hvordan kommunikeres der?
 • Hvilke perspektiver har forældrene bidraget med, som er nye eller overraskende for skolen?
 • Er der lavet aftaler om hverdagens overgange mellem hjem og skole?
 • Er der aftaler om, hvad I hver især gør, hvis planen ikke holder?
 • Forudsigelighed og arbejdsro?
 • En tryg og positiv stemning?
 • Fællesskabende didaktikker?
 • Trygge overgange og skift som eleverne kan håndtere?
 • Teamets relationer til eleverne?
 • Positive fortællinger om klassen?
 • Overvej om der er forhold, som skal undersøges yderligere. Tag kontakt til ledelsen med henblik på at inddrage PPR, sundhedsplejerske eller socialforvaltning.
 • Husk, at I har skærpet underretningspligt.
 • Hvis eleven ikke længere er i skole, eller kun kommer delvist eller sjældent, kan det være vanskeligt at komme til at tale med eleven i hverdagen. Det er dog af afgørende betydning for eleven at mærke jeres interesse og ønske om en god relation.
 • Inddrag eleven, når I forsøger at forstå udfordringer og iværksætter løsninger.
 • Aftal hvordan I har kontakt med eleven i hverdagen, tjekker ind på Teams, sender lektier, inviterer til diverse skoleaktiviteter osv.
 • Børn med fravær kan opleve det ubehageligt, at de ikke ved, hvad klassekammerater ved og tror om deres fravær. Nogle børn fortæller, at klassekammerater mener, at de pjækker.
 • Lav en aftale med eleven om, hvad der skal siges i klassen om elevens fravær, for at understøtte at eleven fortsat er en del af klassens fællesskab.
Til lærere og pædagoger
Til lærere og pædagoger

Arbejdet i klassen

Få inspiration til at arbejde systematisk med at forebygge skolefravær ved at sætte fokus på trivsel, fællesskab og elevernes perspektiv. 

Skole-hjem-samarbejdet 

Hent viden om skole-hjem-samarbejdets betydning for skolefravær. Få værktøjer til dialog med forældre om skolefravær og inddragelse af hjemmet.  

Elevinddragelse

Sæt fokus på elevinddragelse i forbindelse med skolefravær. I kan få viden og værktøjer til den inddragende samtale og til inddragelse gennem hverdagsaktiviteter.