Forskellige stole på brostenstorv set ovenfra.

Til lærere og pædagoger

Når du bliver bekymret for en elev

Hvis du bliver bekymret for, at en elev ikke trives eller er ved at miste sit tilhør til skolen, er det vigtigt, at du både undersøger det klassefællesskab, eleven er en del af, og at du inddrager eleven selv. Begge dele kan give dig værdifuld viden om, hvad der er på spil for eleven. 

Børns Vilkår har udviklet en proces, hvor du både indsamler viden om, hvad der er på spil, planlægger indsatser, der kan hjælpe, og følger op og justerer løbende.  

Artboard for når du bliver bekymret for en elev

Værktøjer

Skole-hjem-samtale

Denne mødeskabelon kan bruges, når du skal holde skole-hjem-samtaler med forældre, hvor der er en bekymring om elevens fravær. 

Skabelon til plan for indsatser

Denne skabelon kan bruges til at lave en plan, når I er bekymrede for en elev og sætter indsatser i gang for at støtte eleven.  

Find inspiration til indsatser

Hvordan handler vi på det, eleven fortæller, og hvad der er aftalt med eleven.

 • Har eleven behov for at blive understøttet i relationer?
 • Hvad skal I selv gøre anderledes for at understøtte elevens trivsel og deltagelse i skolen?
 • Er der behov for at fokusere på faglig støtte og inspiration?
 • Er der behov for særaftaler i en periode? Husk, at særaftaler skal evalueres. Vær opmærksom på, at de ikke bliver permanente.
 • Hold fokus på, hvad der kunne gøre det godt og trygt at komme i skole, uanset hvad der ellers er på spil i elevens liv. Hvis det i tillæg viser sig, at der er noget på spil derhjemme, som skal tages hånd om, skal I selvfølgelig handle på det.

Hvordan handler vi på det, hjemmet fortæller, og hvad er aftalt?

 • Er der udpeget en tovholder for forløbet?
 • Hvordan skal kommunikation med hjemmet gribes an: Hvem, hvornår og hvordan kommunikeres der?
 • Hvilke perspektiver har forældrene bidraget med, som er nye eller overraskende for skolen?
 • Er der lavet aftaler om hverdagens overgange mellem hjem og skole?
 • Er der aftaler om, hvad I hver især gør, hvis planen ikke holder?

Hvad skal vi prioritere i arbejdet med fællesskabet?

 • Forudsigelighed og arbejdsro?
 • En tryg og positiv stemning?
 • Fællesskabende didaktikker?
 • Trygge overgange og skift som eleverne kan håndtere?
 • Teamets relationer til eleverne?
 • Positive fortællinger om klassen?

Eventuel støtte fra eksterne/interne ressourcepersoner

 • Overvej om der er forhold, som skal undersøges yderligere. Tag kontakt til ledelsen med henblik på at inddrage PPR, sundhedsplejerske eller socialforvaltning.
 • Husk, at I har skærpet underretningspligt.

Hvordan bevarer vi relationen til eleven?

 • Hvis eleven ikke længere er i skole, eller kun kommer delvist eller sjældent, kan det være vanskeligt at komme til at tale med eleven i hverdagen. Det er dog af afgørende betydning for eleven at mærke jeres interesse og ønske om en god relation.
 • Inddrag eleven, når I forsøger at forstå udfordringer og iværksætter løsninger.
 • Aftal hvordan I har kontakt med eleven i hverdagen, tjekker ind på Teams, sender lektier, inviterer til diverse skoleaktiviteter osv.

Hvordan kommunikerer vi til de andre elever om fraværet?

 • Børn med fravær kan opleve det ubehageligt, at de ikke ved, hvad klassekammerater ved og tror om deres fravær. Nogle børn fortæller, at klassekammerater mener, at de pjækker.
 • Lav en aftale med eleven om, hvad der skal siges i klassen om elevens fravær, for at understøtte at eleven fortsat er en del af klassens fællesskab.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke