Til skoleledelsen

organiser arbejdet med data og indsatser

Organiser arbejdet med data og indsatser

En helhedsorienteret fraværsindsats tager udgangspunkt i, at skolefravær udvikler sig over tid i et samspil mellem elev og kontekst. Det er ledelsen, der sikrer, at skolen har rammerne til at praktisere en helhedsorienteret indsats.

Dette indebærer:

 • Valid data og rutiner på skolen, der følger udviklingen af fravær for både den enkelte elev og for fællesskabet.
 • Gennemsigtig og tydelig organisering af indsatser.
 • Kvalitet i indsatserne ved at alle indsatser understøtter fællesskaber og tager udgangspunkt i elevernes perspektiv.

På denne side kan du finde inspiration til arbejdet.

fokusområde 1: OPmærksomhed på fraværsdata 

Fraværsdata kan anvendes til at undersøge, om der er behov for at ændre eller justere i skolens rammer eller undervisning eller sætte tiltag i gang for at styrke fællesskabet. Mønstre i fraværsdata er interessante, fordi fravær kan være en indikator på, at alt ikke er, som det skal være i elevernes relation til skolen.

For at kunne opdage fraværsmønstre er det vigtigt, at skolens ledelse sørger for at igangsætte og følge op på:

 • Konsekvent fraværsregistrering.
 • Systematisk opmærksomhed på mønstre i fravær hos elever, klasser og afdelinger.

Sørg derfor for, at skolens system kan registrere alle typer af fravær, også når elever fx kommer for sent eller går tidligt, og at skolens medarbejdere ved, hvordan de registrerer, så det bliver gjort ens. Hold særligt øje med mønstre i fravær ved overgange i skolens hverdag, som fx i forbindelse med ferier, overgange fra en afdeling til en anden, og når en klasse får en ny lærer.

Her kan du få mere baggrundsviden om og inspiration til at have en systematisk opmærksomhed på fraværsdata.

fokusområde 2: Organisering af arbejdet

Tydelig organisering af arbejdet med skolefravær sikrer, at både skolens fagpersoner, elever og hjemmet ved, hvad der skal ske, og hvem der tager ansvaret. Desuden vil rutiner sikre fremdrift og dermed minimere ventetid for elever i fraværsproblematikker.

Overvej følgende spørgsmål:

 • Hvilke teams eller funktioner har hvilke roller i forhold til arbejdet med skolefravær på jeres skole?
 • Hvilke faste arbejdsgange og kommunikation sikrer kvalitet og kontinuitet i arbejdet?
 • Hvad er ledelsens rolle, når skolen bliver bekymret for en elev?
 • Hvad er ledelsens rolle, når en elev har bekymrende fravær?
 • Hvilke forventninger er der til personalet?
 • Hvordan følges der op på, om organiseringen fungerer? 

Her kan I se et eksempel på organisering og rutiner til håndtering af skolefravær.

fokusområde 3: fællesskab og elevens perspektiv

Ud fra et helhedsorienteret perspektiv på skolefravær er det vigtigt, at de indsatser, der igangsættes, tager udgangspunkt i elevens perspektiv, og at skolens fagfolk hele tiden er opmærksomme på, hvordan dynamikkerne i klassens fællesskab påvirker elevens trivsel.

Det er ledelsens opgave at sørge for, at lærere og pædagoger både har kompetencer til at gøre det, og at der er tid nok til, at det kan gennemføres.

INDSATSER MED UDGANGSPUNKT I ELEVENS PERSPEKTIV

Overvej hvordan I sikrer, at skolens personale har kompetencer, tid og muligheder til at arbejde med skolefravær med udgangspunkt i elevernes perspektiv. I kan fx overveje:

 • Hvilke rutiner og metoder på skolen understøtter inddragelse af eleverne?
 • Hvordan sikrer I fleksibilitet i indsatser, så der er plads til elevens ideer og ønsker – også hvis eleven ikke ønsker at være med i det, I har planlagt?
 • Hvordan kvalificerer I læringsmiljøet og undervisningen på måder, der imødekommer elevens ressourcer eller ønsker?
 • Hvordan sikrer I plads og rum til elevens perspektiv på svære relationer til skolens fagpersoner?
 • Hvordan sikrer I, at de professionelle, der arbejder med de svære sager, er bevidste om den skyld og skam, eleven kan bære med sig i forbindelse med fraværet, og de problematikker, der ligger bag fraværet?

INDSATSER MED UDGANGSPUNKT I FÆLLESSKABET

Overvej hvordan I sikrer, at skolens fagpersoner har kompetencer, tid og muligheder til altid at indtænke fællesskabet som en del af løsningen på elevers fraværsproblematikker. I kan fx overveje:

 • Hvordan arbejder I på at styrke fællesskaber i klassen og andre fællesskaber på skolen, når en elev er fraværende?
 • Hvordan bruger I fællesskabets ressourcer til at støtte op om den fraværende elev?
 • Hvordan informerer I de andre elever om elevens fravær, og hvordan sikrer I, at den fraværende elev har indflydelse på det?
 • Hvordan involverer I de andre elever i at invitere den fraværende elev tilbage i fællesskabet?
 • Hvordan understøtter I klasse-/årgangsteams, hvis der er meget uro og skældud i klassen?
Til skoleledelsen

Find jeres fokusområder

Skab fælles retning og forståelse