Faserne i processen

Her finder I fem temaer med tilhørende principper, der hver især understøtter et helhedsorienteret arbejde med at forebygge og håndtere skolefravær. I fase 1 får I fælles overblik over temaerne ved at vurdere og reflektere over jeres skoles status ud fra de forskellige temaer.

Du finder her en guide, som hjælper dig med at forberede, rammesætte og facilitere processen.

De 5 temaer

Kompetencer og fælles udvikling

Medarbejderne ser skolefravær som børn og unges løsning på et sammensat problem, og de er nysgerrige på, hvad skolen kan gøre for at bidrage til at løse det, eleven reagerer på.

Medarbejderne forebygger skolefravær ved at skabe en positiv relation til eleverne, hvor eleverne mærker, at medarbejderne kan lide dem som personer, og hvor konflikter løses uden skældud.

Medarbejderne forebygger skolefravær ved at undervise på en måde, der styrker fællesskabet.

Medarbejderne kommunikerer på en måde, der understøtter et positivt skole-hjem-samarbejde.

Skole-Hjem-Samarbejde

Skolen forebygger skolefravær ved at arbejde for, at alle forældre oplever, at de er en del af skolens fællesskab.

Skolen er i dialog med forældre om det positive skole-hjem-samarbejde, herunder gensidige forventninger ved håndtering af skolefravær.

Skolen deler viden om skolefravær med forældre og opfordrer til opmærksomhed på tidlige tegn på fravær.

Ved tidlige tegn på fravær eller bekymring for mistrivsel handler skolen hurtigt og beder forældrene om hjælp til at forstå, hvad der er på spil, og hvordan skolen kan bidrage til bæredygtige løsninger.

Helhedsorienterede fraværsindsatser

Skolen har fokus på at registrere alt fravær korrekt, både sygdom, lovligt og ulovligt fravær, og skolen kigger på det samlede fravær, i vurderingen af om fravær er bekymrende.

Skolen har et system for at opfange mønstre i fravær (bestemte elever, klasser eller årgange, tidspunkter, fag etc.), og sørger for at data kommer videre til både ledelsen og de medarbejdere, der skal handle i sagen​.

Der er en tydelig organisering af håndteringen af fravær, hvor ledelse og ressourcepersoner understøtter arbejdet med en tydelig tovholder i konkrete sager med elever og klasser.

Fravær håndteres med et helhedsorienteret fraværssyn, og derfor inkluderes der altid indsatser i de fællesskaber, eleven indgår i.

Arbejdet i klassen

Teamet omkring en klasse arbejder systematisk med klassens trivsel og fællesskab ​for at forebygge skolefravær.

Teamet omkring en klasse er opmærksomt på mistrivsel og tidlige tegn på skolefravær og kender ansvaret for at reagere hurtigt, foregribende​ og at registrere fravær konsekvent.

Alle fraværsindsatser indeholder tiltag, der handler om at gøre klassen til et rart sted at være for alle elever, og de har fokus på fællesskabet både i og udenfor undervisningen.

Hvis skolen får mistanke om, at fravær eller tidlige tegn på fravær skyldes mobning eller utrygge fællesskaber, undersøger skolen, om det er tilfældet, og udarbejder en særlig handlingsplan (som beskrevet i Undervisningsmiljøloven).

Elevinddragelse

Skolen inddrager aktivt eleverne i at skabe positive, forpligtende fællesskaber.

Skolen arbejder ud fra en helhedsorienteret forståelse af fravær, hvor fravær håndteres som elevers løsning på et problem. Det betyder, at skolen er nysgerrig på elevernes ”gode grunde”, når de viser tegn på skolefravær eller allerede er fraværende.

Skolen arbejder ud fra et børnesyn, der ser børn som kompetente og værdifulde, med udgangspunkt i at alle børn gør det, så godt de kan. Det er aldrig barnet, der er et problem, men barnet mærker og reagerer på problemet.

I sager om fravær lyttes der til elevens perspektiv på, hvordan fraværet skal forstås, og eleven inddrages i at udvikle bæredygtige løsninger, som skolen tager det professionelle ansvar for.

Brug vurderingsredskabet til at få et billede af skolens nuværende status ved at vurdere skolens arbejde indenfor de fem temaer på en skala fra 1-5.   

Fase 2: Kortlæg indsatser og vælg fokusområder

Når I har vurderet jeres skoles arbejde med skolefravær, kan I gå videre til at kortlægge, hvad I allerede gør godt, og hvor I ser muligheder for at forfine, forbedre eller forandre jeres praksis. Formålet er at finde fokus for det kommende arbejde.

I kan her finde et værktøj, der understøtter processen med at finde fokus for arbejdet på skolen. I processen kan I få brug for et overblik over den viden og de værktøjer, der er tilgængelig her på siden, som I kan anvende til at understøtte arbejdet med de fem temaer.

Fase 3: Udarbejd en handlingsplan for skolens arbejde med skolefravær

I har nu vurderet skolens praksis og fundet fokus for jeres arbejde. Se på de fokuspunkter hvor I har besluttet, at praksis skal forfines, forbedres eller forandres og drøft:

  • Hvilken praksis understøttes bedst af tydelige forventninger og opfølgning fra ledelsen?
  • Hvilken praksis understøttes bedst af kompetenceudvikling med fælles refleksion, øvebaner og opfølgning?
  • Hvilken praksis kræver fælles udvikling og innovative processer på skolen?
  • Hvilke praksis kan lægges ud til personalet som inspiration?

I kan her finde en handleplansskabelon, I kan anvende til at få skrevet aftaler ned.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke