Børns Vilkår søger frivillige rådgivere til BørneTelefonen, der har lyst til at opkvalificere sig inden for forebyggelse af negativ social kontrol og børn og unges veje til modkultur og ekstrem adfærd.

Med støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) rekrutterer Børns Vilkår løbende frivillige rådgivere til BørneTelefonens vidensteam mod negativ social kontrol og ekstremisme. Vidensteamet består af frivillige rådgivere med viden om og/eller praktisk erfaring med børn og unge udsat for negativ social kontrol eller marginalisering, social eksklusion eller diskrimination som et led i at modvirke børn og unges veje til modkultur og ekstrem adfærd.

En del af vidensteamet er placeret på BørneTelefonen i Aarhus og den anden del på BørneTelefonen i Valby.

Som en del af vidensteamet vil du først og fremmest indgå i rådgivningen på lige fod med de andre frivillige rådgivere ved at besvare henvendelser på fx BørneTelefonen, ForældreTelefonen eller Brevkassen.

Det kan være via SMS, brevkassen, telefonen eller chat. Det er derfor vigtigt, at du brænder for at hjælpe alle børn – ligegyldigt deres henvendelsesårsag.

Bliv frivillig i vidensteamet

Ansøg om at blive frivillig på BørneTelefonen og en del af vidensteamet:

Ansøg her

Er du allerede frivillig på BørneTelefonen og ønsker at ansøge om at blive en del af vidensteamet, så udfyld denne ansøgningsform og send den til ihj@bornsvilkar.dk

Hent ansøgning

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

”Jeg må ikke se drenge. Jeg må knap følges med dem i skole. Min mor har venner, der holder øje med mig, og fortæller hende alt, hvad de ser om mig, og det giver min mor mere mistro til mig, da jeg egentlig ikke lader være med at være sammen med drenge.” Pige, 16 år til BørneTelefonen

At være frivillig rådgiver i vidensteamet kræver, at du:

 • Er fyldt 21 år.
 • Har en relevant uddannelse på bachelorniveau, hvor du har haft undervisning i psykologi eller pædagogik.
 • Har erfaring med at arbejde med børn – f.eks. fra en institution, skole eller udlandsophold.
 • Gennemfører BørneTelefonens grundkursus og herefter har 8 timers rådgivning om måneden.
 • Gennemfører e-læringskurset bestående af følgende moduler:
  • Kulturforståelse, normer og mangfoldighed
  • Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
  • Børn og unges veje til modkultur og ekstreme fællesskaber
 • Mødes til et digitalt teammøde af to timers varighed ca. hver anden måned for at sparre med resten af vidensteamet om konkrete henvendelser og om udbredelse af vidensteamets viden til de andre frivillige rådgivere.

 

Hvis du allerede er frivillig rådgiver på BørneTelefonen og ønsker at ansøge om at være en del af teamet, så kontakt:

Ida Hilario Jønsson, Børnefaglig konsulent
M: +45 26 27 40 46
@: ihj@bornsvilkar.dk

Udover dit virke som frivillig rådgiver på BørneTelefonen vil du vil blive tilknyttet et vidensteam med ca. 15 andre personer, der deler din viden og passion for at rådgive børn og unge udsat for negativ social kontrol, marginalisering, social eksklusion eller diskrimination.

På baggrund af jeres særlige viden vil I fungere som rådgivere for de andre frivillige rådgivere – og potentielt for Børns Vilkårs medarbejdere gennem vidensdeling og sparring.

Vidensteamet tilknyttes en fast koordinator, der faciliterer teammøder for vidensteamet hver anden måned. Koordinatorens rolle bliver herudover at sikre vidensteamets synlighed blandt de andre frivillige rådgivere på BørneTelefonen.

Til teammøderne vil vidensteamet løbende evaluere og udvikle deres egen rolle i rådgivningen og du vil derfor selv være med til at skabe din funktion i dialog med koordinatoren og resten af vidensteamet. Teammøderne vil også blive brugt til at gennemgå konkrete henvendelser fra børn udsat for negativ social kontrol, marginalisering, social eksklusion eller diskrimination, hvor rådgiverne i fællesskab skal give gode eksempler på, hvad den rette rådgivning ville være, som herefter kan fungere som guides til de øvrige frivillige rådgivere på BørneTelefonen.

Det forventes at vidensteamet videndsdeler gennem sparring i den daglige rådgivning på BørneTelefonen, frivilligportalen og fyraftensmøder.

De andre frivillige rådgivere vil blive informeret om jeres team og vil derfor have mulighed for at sparre med jer, hvis de er i tvivl om en henvendelse, de har fået.

Alle medlemmer af vidensteamet gennemfører tre følgende e-læringsmoduler med tilhørende læringsmål inden opstart i teamet:

Modul om kulturforståelse, normer og mangfoldighed

 • Du har viden om, hvordan syn på kultur samt normer og forforståelser kan have betydning for den måde børn og unge bliver mødt på i professionelle sammenhænge.
 • Du har reflekteret over, hvordan du som rådgiver kan forholde dig kritisk til dine egne normer og forforståelser.
 • Du har kendskab til greb, der støtter dig i at møde barnet i en åben, fordomsfri og nysgerrig dialog

Modul om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

 • Du kender Børns Vilkårs definition af negativ social kontrol.
 • Du har viden om, hvordan negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter kan komme til udtryk i børn og unges liv.
 • Du kan identificere tegn og adfærdssignaler i forhold til negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter i samtaler på BørneTelefonen.
 • Du har kendskab til greb, du kan bruge i rådgivningssituationer, hvor du har identificeret tegn og adfærdssignaler på negativ social kontrol og/eller æresrelaterede konflikter.
 • Du har stiftet bekendtskab med situationer, hvor det er relevant at anvende henvisningsmuligheder i samtaler om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Modul om Børn og unges veje til modkultur og ekstreme fællesskaber

 • Du har viden om risikofaktorer, adfærdssignaler og opmærksomhedspunkter i forhold til modkultur og ekstremisme.
 • Du har viden om grooming af børn og unge til ekstreme fællesskaber
 • Du har afprøvet greb til at identificere tegn på marginalisering, social eksklusion og grooming til ekstreme fællesskaber i samtaler med børn og unge på BørneTelefonen
 • Du har reflekteret over, hvordan du kan håndtere samtaler med sårbare, marginaliserede og vrede børn og unge.

Herudover modtager vidensteamet løbende opkvalificering fra interne og eksterne eksperter og praktikere med viden om fx forskning, rådgivningspraksis eller relevant lovgivning ift. at rådgive om og forebygge at børn og unge udsættes for negativ social kontrol eller udvikler modborgerskab og bliver en del af ekstreme fællesskaber.

Ligeledes vil der være mulighed for optagelse på Børns Vilkårs Børnerådgiverforløb efter gennemført kvalificeringsforløb. Læs mere om Børnerådgiverforløbet her

Børns Vilkår forstår negativ social kontrol som adfærdsregulering i form af for eksempel handlinger, restriktioner, tvang, vold og sanktioner, der begrænser eller hæmmer et individ i sin livsudfoldelse på en måde, der ikke er i overensstemmelse med de rettigheder, børn og unge i Danmark har, og som går ud over barnets trivsel. Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, tro, seksualitet, valg af partner eller retten til at bestemme over egen krop.

Negativ social kontrol udøves og opleves på tværs af køn, alder, religion og etnicitet.

Ekstremisme er en betegnelse for personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med[1].

Børn og unges veje til ekstreme fællesskaber kan ikke sættes på formel og radikaliseringsprocesser er individuelle. De faktorer, der er udslagsgivne for den ene, kan være ligegyldig hos den anden.

Der er mange forskellige psykosociale træk og individuelle faktorer, der kan spille ind, og som har betydning for, om børn og unge er sårbare over for radikalisering og ekstreme fællesskaber. Dog er der nogle grundlæggende faktorer, der stort set altid er i spil. Disse faktorer handler om individets basale behov for at opleve tilhørsforhold, sammenhæng og mening i livet. Fællesskab og mening er de grundlæggende krav for at skabe identitet og udvikling.

Mange børn og unge kan være ramt af livsbegivenheder, der ryster deres verden og ændrer deres hverdag fra den ene dag til den anden på en måde, der truer deres oplevelse af tilhør og mening. Det kan være alt fra krig, flugt, sygdom og død til skilsmisse, skoleskift eller social eksklusion i skolen eller samfundet. For nogle kan sådanne kriser medføre en sårbarhed. Selv i de mest stabile samfund, som i Danmark, er der nogle, for hvem tilhør og social identitet er usikkert eller truet. De oplever fx at blive udsat for fordomme, diskrimination, og at de bliver holdt uden for. Et usikkert eller truet tilhørsforhold og en krænket eller ikke-anerkendt social identitet kan være elementer, der fører til, at en person er søgende efter mening og fællesskaber, hvor de føler sig accepteret – og særlige, fx gennem tilknytning til ekstreme miljøer. Personer, der rekrutterer til ekstreme fællesskaber, udnytter netop den sårbarhed[2].

Med få ord kan man sige, at det er grundlæggende behov for at føle sig set, anerkendt og at være noget værd, der kan sende børn og unge ud i farefulde og ekstreme fællesskaber. Derfor er det afgørende, at alle børn og unge oplever at være en del af det, vi som fagpersoner forstår som trygge, positive fællesskaber, og at alle børn og unge har voksne, de kan tale med, når de føler sig misforståede, ensomme, socialt ekskluderede og når de oplever, at livet ikke giver mening – og her har vi på BørneTelefonen en vigtig opgave.

Det er en central pointe, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem risikofaktorerne og sårbarhed. Børn og unge kan sagtens opleve ensomhed, manglende tilhørsforhold og social eksklusion i en periode, uden at være sårbare over for ekstreme fællesskaber og radikalisering. Viden om faktorerne kan derfor ikke bruges til at udpege sårbarhed, men til at forstå den motivation, der kan ligge bag børn og unges søgen mod ekstreme fællesskaber.

[1] Center for Forebyggelse af Ekstremisme

[2] Preben Berthelsen: At høre til – et psykosocialt perspektiv på ekstremisme

Valby:

 • 23. januar
 • 20. marts
 • 21. maj
 • 27. august
 • 30. oktober
 • 27. november

 

Aarhus:

 • 6. februar
 • 22. maj
 • 4. september
 • 13. november
 1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Børns Vilkår er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig, når du deltager i quizzen om negativ social kontrol som led i Børns Vilkårs rekrutteringskampagne af frivillige rådgivere til Børnetelefonen.

At vi er dataansvarlig for oplysninger om dig, betyder, at vi som organisation fastsætter formålene med og midlerne til at behandle dine oplysninger. Vi gør rigtig meget for at passe på dine oplysninger, og vi har bl.a. interne organisatoriske og tekniske procedurer for at beskytte dine personoplysninger.

 

I det følgende fortæller vi, hvordan vi bruger dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har, når vi behandler dine personoplysninger.

Skulle du have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os på nedenstående kontaktoplysninger:

Børns Vilkår

Trekronergade 26

2500 Valby

gdpr@bornsvilkar.dk

Tlf. 35 55 55 59

CVR-nr.: 10634792

 

 1. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Som deltager i quizzen om negativ social kontrol og børn og unges veje til ekstreme fællesskaber behandler vi følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Dit navn og din e-mailadresse.

 1. Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

Dine personoplysningerne anvendes til at

 

 • kontakte dig med henblik på at sende dig yderligere information om rekruttering af frivillige rådgivere til Børnetelefonen via e-mail

 

 • målrette digital annoncering om Børns Vilkårs arbejde, såfremt det er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
 1. På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger som beskrevet er Børns Vilkårs legitime interesse i at behandle de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde ovenstående formål (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis vi ikke har dit navn eller din e-mailadresse, kan vi ikke sende dig information om frivilligjobbet som rådgiver via mail.

 

 1. Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi modtager dine personoplysninger direkte fra dig ved, at du indtaster dem, når du har færdiggjort quizzen.

 

 1. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

 

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, support, hosting, mv.

 

 1. Hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at vi sletter dine personoplysninger, når rekrutteringskampagnen er afsluttet ved udgangen af december 2021.

 

 1. Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Alle rettighederne er beskrevet nedenfor.

Ret til oplysning

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet og opbevarer og behandler om dig. Dette er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Indsigtsret

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig samt at få at vide, til hvilke formål de er indsamlet.

Ret til berigtigelse

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i en række tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger – f.eks. i forhold til profilering.

 

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, før du trak dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via e-mail på gdpr@bornsvilkar.dk eller kontakte vores databeskyttelseskoordinator på tlf. 30 47 01 92.

Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden for 30 dage fra din henvendelse.

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, og dine indsendte informationer ikke stemmer overens med dem vi har på dig, er vi forpligtet til at bede dig om at identificere dig selv yderligere, f.eks. ved at bede om at se et id-kort med billede.

Ønsker du ikke fremadrettet at blive kontaktet af Børns Vilkår i markedsføringsøjemed, kan du blive tilføjet vores ingen-kontaktliste (stopliste). Det er den eneste måde vi kan sikre, at vi ikke kontakter dig igen.

Klage til tilsynsmyndighed

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Du kan læse mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Begrænsninger i rettighederne

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til Børns Vilkår. Derfor kan der være tilfælde, hvor vi ikke vil kunne imødekomme dit ønske om f.eks. at blive slettet.

 1. Behandlingssikkerhed

I Børns Vilkår har vi implementeret tekniske- og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte alle de oplysninger, vi behandler.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores organisation, og som er med til at beskytte dine personoplysninger mod tab og uberettiget adgang. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter de interne retningslinjer og procedurer, vi har implementeret for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger, og som vores medarbejdere skal efterleve. Vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang, og vi opdaterer løbende vores interne retningslinjer og procedurer for at opretholde en passende sikkerhed.

Vores behandlingssikkerhed sikres desuden ved at indgå databehandleraftaler med samarbejdspartnere og leverandører, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau. Vi sørger løbende for tilsyn med databehandlernes efterlevelse af sikkerheden. A

 1. Lovgivning

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personoplysninger er EU’s databeskyttelsesforordning, i forkortet form GDPR (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering) samt den danske databeskyttelseslov (Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data) af 17. maj 2018.

Børns Vilkår er derudover forpligtet af anden lovgivning i forhold til vores behandling af personoplysninger, som f.eks. bogførings- og serviceloven. Databeskyttelseslovgivningen ophæver altså ikke de forpligtelser og rettigheder, som Børns Vilkår har ifølge anden lovgivning.er på vores vegne.

 1. Opdatering af denne privatlivspolitik

Børns Vilkår er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne privatlivspolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.bornsvilkar.dk.

Har du lyst til at høre mere om mulighederne for at blive frivillig i Børns Vilkår?

Solveig Jessen – for mere viden om at være frivillig på BørneTelefonen
36 18 00 53
solveig@bornsvilkar.dk

Ida Hilario – for mere viden om vidensteamet
40 30 05 84
ihj@bornsvilkar.dk

Andre måder at være frivillig på

Der er mange måder at blive en del af Børns Vilkårs korps af frivillige. Læs om mulighederne her.

Få nyt om Børns Vilkår

Nyhedsbrevet er til dig, som gerne vil vide mere om, hvordan vi sammen kan gøre det bedre for børn og unge i Danmark. Her får du fx gode råd til at forebygge mobning og svigt, gøre skilsmissen lettere og lære dine børn at navigere i en digital verden.

 • Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.