Børns Vilkårs børnepaneler

– børneinddragelse i praksis

I Børns Vilkår har vi mange års erfaring med at inddrage børns perspektiver gennem forskellige metoder og værktøjer. Vi gennemfører bl.a. samtaler med børn, stiller dem spørgsmål i spørgeskemaer og registrerer og systematiserer data fra børnenes henvendelser på BørneTelefonen.

Siden 2017 har Børns Vilkår gennemført undersøgelser med børn og unge i vores digitale børnepaneler. Her svarer børn og unge på spørgeskemaer og deltager i interview om emner relateret til deres hverdag. Det kan f.eks. være spørgsmål og samtaler om fysisk og psykisk trivsel, skolefravær, deres digitale liv eller relationen til dagtilbudspersonalet.

Læs mere om panelerne, vores datapolitik og de undersøgelser og analyser, vi har gennemført, nedenfor.

Skolepanelerne

Vores to skolepaneler består af klasser fra hhv. mellemtrin og udskoling. Panelerne består tilsammen af næsten 250 klasser, dvs. mere end 5000 elever fra folkeskoler, friskoler og private grundskoler.

Det er de samme klasser, der inviteres til at deltage i undersøgelser i en periode på 3 år. På mellemtrinnet følger vi eleverne, fra de går i 4.-7. klasse, i udskolingen følger vi eleverne fra 6.-9. klasse. Skolepanelerne er etableret gennem en såkaldt stratificeret udvælgelse. Dermed sikres repræsentativitet på centrale parametre.

Det er klasselærerne, der sikrer, at klassen får afsat tid til besvarelse, og at forældrene er orienteret om undersøgelsen. Det sker i et tæt samarbejde med Børns Vilkår. Eleverne besvarer spørgeskemaerne af ca. 15-30 minutters varighed på en computer i klasseværelset. Spørgsmålene er nøje udvalgt i forhold til emnet og sværhedsgrad, og de pilottestes grundigt. Et særligt udviklet spørgeskemasystem med oplæsningsfunktion er med til at sikre, at eleverne guides godt igennem skemaet, og at spørgsmålene er til at forstå, også for børn med særlige behov.

Børnehavepanelet

Børns Vilkårs Børnehavepanel er etableret i 2022 og består af ca. 6.000 børn på 5-7 år fra kommunale, private og selvejende daginstitutioner. Børnehavepanelet er etableret gennem en stratificeret udvælgelse, som sikrer repræsentativitet på centrale parametre.

Når Børns Vilkår gennemfører undersøgelser i børnehavepanelet, er det den pædagogiske leder, der sikrer, at personale og børn afsætter tid til besvarelse, og at forældrene er orienteret om undersøgelsen. Undersøgelserne til børnehavebørnene tager højde for deres alder og kognitive niveau. Det er korte og enkle spørgeskemaer, der besvares på enten en iPad eller en computer i børnehaven. Der er udviklet en spørgeskemaløsning med et børnevenligt visuelt design, oplæsningsfunktion og motiverende udsagn, der guider børnene gennem besvarelsen. Alle spørgeskemaer pilottestes grundigt.

Sådan gør vi

Designet af en typisk børnepanelsundersøgelse består af tre faser, der hver især genererer viden om det emne, der undersøges. Barnets perspektiv er omdrejningspunktet i alle tre faser. Data fra de tre faser analyseres løbende og bidrager dermed til at kvalificere den næste fase af undersøgelsen. Til slut formidles hovedresultaterne og dele af analysen i enten et notat eller i en større rapport med anbefalinger.

En børnepanelsundersøgelse påbegyndes med en række semistrukturerede interviews med børn, der har samme alder som børnene i vores paneler. Formålet er at få indsigter fra børnene om undersøgelsestemaet, der kan kvalificere spørgeskemaet. Vi undersøger også, om børnene forstår de begreber, vi undersøger, og vi får input til sprogbrug og jargon, der kan kvalificere spørgeskemaet, så det kommer så tæt så muligt på børnenes virkelighed.

Med udgangspunkt i data fra BørneTelefonen, relevant forskning og indsigter fra de indledende interview, designes et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaerne er udviklet med tanke på børnenes alder og kognitive niveau. Det elektroniske spørgeskema har desuden en oplæsningsfunktion, så læsesvage børn, og de helt små børn i dagtilbud, kan få oplæst alle spørgsmål og svar. Spørgeskemaet besvares af skoleeleverne i en lektion i skoletiden. I børnehaven udvælges de ældste børn til at besvare undersøgelsen én efter én, og de guides af spørgeskemaets oplæsningsfunktion og det børnevenlige univers.

Når den kvantitative dataindsamling er afsluttet, renses data, og der gennemføres en repræsentativitetsanalyse samt dataanalyse. Herefter foretages der opfølgende kvalitative interview; enten dybdeinterview med børn og unge der har erfaring med undersøgelsesemnet, eller gruppeinterview med børn der kan perspektivere undersøgelsens resultater. I sidstnævnte har børnene en rolle som med-fortolkere af de statistiske analyser.

Analysemetoder

Når vi i Børns Vilkår arbejder med børneinddragelse i praksis, sker det med et fagligt udgangspunkt i de samfundsvidenskabelige analysemetoder og den nyeste forskning i børneinddragelse. Vi inddrager også vores mangeårige erfaringer med at tale med børn, bl.a. på BørneTelefonen. Endelig holder vi os fagligt opdaterede i forhold til nye interviewteknikker og udvikler og afprøver selv nye formater til analyse og dataindsamling, fx digitale surveyløsninger til små børn.

Analysen af de kvantitative data foretages ved hjælp af deskriptiv statistik samt evt. regressionsmodeller. Sammenhænge testes ved hjælp af χ2 tests; kun statistisk signifikante sammenhænge (p<0,05) indgår i analyserne, medmindre andet fremgår. Der gennemføres før analyserne en repræsentativitetstest. Data vægtes udelukkende, hvis det vurderes, at det vil mindske skævheder i data.

Børns Vilkår arbejder med en anerkendende tilgang i interviewene, hvor barnets egne oplevelser og erfaringer får plads. Vi er optagede af at skabe et trygt rum, hvor barnet frit kan udtrykke sig, og vi værner om barnets ret til fortrolighed. Derfor interviewes barnet altid alene uden f.eks. forældre eller fagpersonale i nærheden. Vi inddrager interviewteknikker og stimuli, når det er relevant og efter behov, fx ift. emnet eller barnets alder. Bl.a. benytter vi tegneinterview i samtaler med de helt små børn og tidslinjer til at kortlægge langstrakte forløb bagud i tid, fx i sager om skolefravær.

I analyse og fortolkning af de kvalitative interview benytter vi tematisk kodning. Udvalgte citater bruges til at nuancere børnenes perspektiver, ligesom vi udarbejder sammenskrevne casehistorier, når det er relevant i forhold til emnet.

I panelerne oplever vi to typer af bortfald. Fra vi foretager udvælgelsen, og til panelerne er etablerede, forekommer der et bortfald, der omfatter de skoler og børnehaver, der ikke ønsker at deltage. Yderligere er der i den enkelte undersøgelse et bortfald, da ikke alle skoleklasser eller børnehaver i panelet deltager i alle undersøgelser. Når vi i publikationerne referer til analyseudvalget, er der altså tale om de børn og unge, der er en del af panelet, og som har besvaret et spørgeskema enten i deres dagtilbud eller skoleklasse.

Børns Vilkår arbejder målrettet for at minimere bortfaldet og for at sikre, at et repræsentativt udsnit af skoler og børnehaver deltager i vores børnepanelsundersøgelser. Det gør vi bl.a. ved at gøre det let for skoler og børnehaver at deltage, gennem panelpleje samt ved at formidle den vigtige rolle, som institutionerne spiller i at skabe ny viden, så vi sammen kan bidrage til at skabe rammerne for det gode børneliv.

Datasikkerhed

Hos Børns Vilkår er børnenes sikkerhed og fortrolighed af højeste prioritet. Vi behandler al data indsamlet i panelerne i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven §10.

Det er helt frivilligt for børnene at deltage i både spørgeskemaer og interview, og det bliver de gjort opmærksomme på, før undersøgelsen går i gang. Forældre orienteres om deres barns deltagelse i spørgeskemaet via et forældrebrev og har mulighed for at nægte deltagelse på deres barns vegne. Der indhentes samtykke fra forældrene før interview med alle elever under 15 år. Forældrene orienteres om deres rettigheder (fx at de kan tilbagetrække samtykket).

Alle personhenførbare oplysninger anonymiseres i publikationerne, så børnene ikke kan genkendes.

Publikationer

Børns Vilkår har en stærk stemme i omverdenen. Vi bliver hørt, fordi vi går forrest i at løfte børnenes dagsorden med udgangspunkt i børnene selv, og det de fortæller os. Her har du mulighed for at læse de publikationer, der er blevet til på baggrund af de undersøgelser, der gennemføres i børnepanelerne.

Kontakt

Har du brug for mere viden om Børns Vilkårs børnepaneler, vores erfaringer med børneinddragelse eller har du konkrete spørgsmål til en undersøgelse? Send os en mail, eller ring til senioranalytiker Rasmus Thastum på tlf. +45 29 32 97 94

Skriv til os