Svigtrapport - Svigt af børn i Danmark 2019

Svigt af børn i Danmark 2019

BørneTelefonen hos Børns Vilkår er hver dag i kontakt med børn, som svigtes. I 2018 var der eksempelvis 2.074 samtaler om vold, 2.125 samtaler om seksuelle krænkelser og 1.063 samtaler om misbrug.

En del børn fortæller om krænkelser, som kan stå på længe, før voksne eller myndigheder griber ind – hvis nogen overhovedet reagerer.

Formålet med rapporten ’Svigt af børn i Danmark’ er at give et overblik over omfanget af de svigt, børn udsættes for i Danmark og belyse udviklingen over tid. Rapporten belyser 13 former for svigt af børn i Danmark.  Formålet med udgivelsen, som Børns Vilkår og TrygFonden står bag, er at bidrage til at kvalificere beslutningerne og prioritere på området.

Læs hele svigtrapporten

Vil du vide mere om omfanget af svigt af børn i Danmark, og hvad vi kan gøre for at stoppe det?

Klik her og læs hele rapporten ‘Svigt af børn i Danmark’ gratis.

Download

Resumé af svigtrapporten 2019

Denne rapport belyser omfanget af 13 former for svigt af børn og giver hermed et overblik over de problemer, der er i forhold til børns beskyttelse, trivsel og udvikling. De 13 typer af svigt har et meget forskelligt omfang. Nogle svigt berører en stor gruppe af børn, mens andre kun rammer ganske få.

Fælles for de svigt, som rapporten belyser, er, at barnets ret til beskyttelse, trivsel og udvikling er krænket, og at voksne svigter deres ansvar.
Rapporten skelner mellem tre arenaer, hvor børn kan opleve svigt:

  • Hjemmet og de nære omgivelser
  • Skolen og i myndighedernes varetægt
  • Samfundet som helhed​

Forholdene i hver enkelt arena og samspillet mellem dem er afgørende for at beskytte børn og sikre deres ret til et trygt og godt børneliv.

Hovedtendenser

Sådan står det til med hvert af de 13 svigt, der gennemgås i rapporten

Hvert sjette barn i Danmark har været udsat for fysisk vold i hjemmet. Hvert 11. barn har været udsat for grov vold. Undersøgelser af omfanget af psykisk vold peger på, at mindst 5 pct. har været udsat for psykisk vold i deres barndom. I en undersøgelse fra 2016 blandt børn i 7. klasse svarer 17 pct., at de har oplevet forskellige former for psykisk vold.

16 pct. af piger og 7-8 pct. af drenge i 8. klasse har oplevet uønskede seksuelle hændelser. Antallet af børn, der er registreret som ofre for seksualforbrydelser og blufærdighedskrænkelser, er de seneste år steget markant.

I gennemsnit oplever et barn i hver klasse, at de voksne i hjemmet drikker for meget.
Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår fra 2019 blandt børn i 5. og 8. klasse. Undersøgelsen viser, at børn, der angiver, at der er alkoholproblemer i hjemmet, trives dårligere både fysisk og psykisk end deres jævnaldrende.

I 10-15 pct. af alle skilsmisser har forældrene alvorlige konflikter.

To børn i hver klasse fra 4. til 9. oplever at blive mobbet – det er markant færre end tidligere. Til gengæld fylder digital mobning mere – cirka tre børn i hver 9. klasse har oplevet digital mobning.

Fem børn blev dræbt i 2018.

Børn og unge i familier med alvorlig sygdom har hyppigere overvejet eller forsøgt selvmord og mangler ofte nogen at tale med.

I uge 6 i 2017 var der 39 hjemløse børn, og 18 pct. af de 1.633 hjemløse kvinder, der blev registreret i 2017, havde daglig omsorg for børn. I 2018 blev der henvist til Børns Vilkårs bisiddere i 25 samtaler på BørneTelefonen, hvor et barn var blevet smidt ud eller løbet hjemmefra.

Et stigende antal børn er i psykiatrisk behandling, og ventetiden er blevet kortere.
Indlæggelsestiden er også blevet kortere – til gengæld er andelen af indlæggelser, der efterfølges af en akut genindlæggelse, steget markant.

Udsatte børn og unge har en dårligere skolegang end ikke-udsatte både fagligt og
socialt – og langt færre gennemfører afgangsprøven i 9. klasse.

Sagsbehandlingen i børnesager lever i vid udstrækning ikke op til loven og plejeforældre får ikke altid den lovpligtige efteruddannelse og støtte.

Tal fra 2018 viser, at børn i asylsystemet gennemsnitligt bor på asylcentre i 853 dage –
pr. 10. marts 2019 var 134 børn indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark. Forskning viser, at lange ophold på asylcentre forøger risikoen for psykiske lidelser og kan traumatisere børnene så alvorligt, at det vil få konsekvenser for deres liv som
voksne.

På trods af flere underretninger end tidligere kender mange danskere ikke til underretningspligten, og underretningerne fører i mange tilfælde ikke til foranstaltninger.

Få vores nyhedsbrev

Nyhedsbrevet er til dig, som gerne vil vide mere om, hvordan vi sammen kan gøre det bedre for børn og unge i Danmark. Her får du fx gode råd til at forebygge mobning og svigt, gøre skilsmissen lettere og lære dine børn at navigere i en digital verden.

  • Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.