Børns Vilkår arbejder for at stoppe svigt af børn i Danmark

Børns Vilkår har et særligt fokus på børn, der udsættes for omsorgssvigt, svigt i forbindelse med skilsmisse og mobning, samt når børn er pårørende i familier med sygdom.

Svigt mod børn bekæmpes af os alle sammen. Frivillighed bidrager afgørende til at Børns Vilkår kan stoppe og forebygge svigt af børn.

 

Børns Vilkårs frivilligstrategi peger på fire målsætninger for den frivillige indsats:

 

Frivillige stopper svigt overalt i Danmark:
Børns Vilkår skal involvere frivilligt arbejde overalt i Danmark.

Frivillige stopper svigt på mange måder:
Der skal være mulighed for forskellige grader af involvering og forskellige frivilligroller

Frivillige er en del af Børns Vilkår:
Børns Vilkår skal være en organisation, hvor frivillige er ligeværdigt involveret i beslutninger. På nogle områder kan der etableres frivilligt styrede projekter og aktiviteter.

Frivillige indgår i stærke fællesskaber:
Børns Vilkår skal skabe rammerne for stærke sociale og faglige fællesskaber, som skaber netværk mellem de frivillige og mellem frivillige og ansatte.

 

Det er disse målsætninger, der guider Børns Vilkårs arbejde med frivillighed. Formålet med frivilligpolitikken er at støtte frivillighed ved at skabe gode og klare rammer for indsatsen.

Hej BørneTelefon. Tak fordi I er til. Tak fordi I står klar til at gribe os, når vi falder. Tak for at tale for os, der ikke kan selv. Tak for at svare, når mor ikke har tid. Tak for at kæmpe for os, når far kæmper imod. Tak for at åbne døre, når andre låser deres. Tak for at hjælpe mig, når jeg ikke kan hjælpe mig selv. Tak for at svare, når alle andre lukker ned. Tak for at tage telefonen, når alle andre lægger på. Pige, 14 år

Frivillig i Børns Vilkår

Dit engagement i Børns Vilkår giver mulighed for:

 • At arbejde for en sag: At sætte dit engagement og din faglighed i spil i arbejdet med at gøre livet bedre for børn, der svigtes. Det er vigtigt, at du tydeligt kan se den forskel, du har gjort som frivillig rådgiver.
 • At indgå i et fællesskab: Du får mulighed for at indgå i et fællesskab med mange andre fagligheder. Som en del af Børns Vilkår, kan du få et både socialt og fagligt netværk og få et indblik i, hvad der ellers sker i organisationen. Fællesskabet støttes på mange måder, fx afholdes der en årlig frivilligfest for alle frivillige i Børns Vilkår.
 • At opleve faglig udvikling: Som frivillig har du mulighed for faglig udvikling, prøve kræfter med nye opgaver og få ansvar. Børns Vilkår udvikler løbende redskaber og kurser, der støtter de frivillige i deres arbejde og faglige udvikling, og giver mulighed for overblik over øvrige muligheder for deltagelse i organisationen.

Derudover har du mulighed for at blive ’frivillig medlem’ af Børns Vilkår. Medlemskabet giver dig mulighed for at deltage i generalforsamlingen samt opstille som frivilligrepræsentant i Hovedbestyrelsen, som er Børns Vilkårs valgte ledelse.

Hvad forventer Børns Vilkår af dig?

Børns Vilkår er en rettighedsbaseret organisation baseret på FN’s Børnekonvention.

Børns Vilkårs børnesyn er følgende:

 • Børn er mennesker med ligeværdige rettigheder
 • Børn har – afhængigt af robusthed og kompetencer – ressourcer til selv at handle
 • Børn udvikler sig i sociale relationer
 • Børn kan have et problem, men de ER aldrig deres problem
 • Børn kan have problemer, men det er de voksnes ansvar at være med til at løse dem
 • Børn har brug for at blive bevidnet – at blive set, hørt og forstået

Dette er fundamentet for al vores arbejde, og vi forventer derfor, at alle med et frivilligt engagement i Børns Vilkår sætter sig ind i – og støtter op om – dette børnesyn. Som frivillig er man ambassadør for sagen om at stoppe svigt af børn i Danmark.

Børns Vilkår ser frivilligt arbejde som et gensidigt forpligtende og givende samarbejde. Derfor forventer vi af dig som frivillig, at du:

 • Bidrager til dokumentation og evaluering af indsatsen, hvor det er relevant, da viden er grundlaget for Børns Vilkårs virke.
 • Benytter dig af Børns Vilkårs mange opkvalificerende tilbud, kurser, foredrag og fyraftensarrangementer.

Hvad kan du forvente af Børns Vilkår?

Som frivillig er du en del af Børns Vilkår, og uden din indsats kunne vi ikke stoppe svigt af børn.

Nedenfor beskrives kort Børns Vilkårs rammer for et forløb før, under og efter din indsats.

For at give dig som frivillig det bedste udgangspunkt for at sige ja til en opgave, sigtes der på, at der forud for enhver aktivitet eller projekt være udarbejdet en opgavebeskrivelse, der definerer formål og rammerne for opgaven samt ansvars- og rollefordelingen mellem ansatte og frivillige. Der vil også blive udarbejdet en aftale mellem dig og Børns Vilkår, som beskriver opgaven og din specifikke rolle i den.

Som børneorganisation skal vi indhente børneattest for alle frivillige og ansatte, der har direkte kontakt med børn og unge.

Børns Vilkår lægger stor vægt på, at det at være frivillig i Børns Vilkår er en god og givende oplevelse. Derfor lægger vi vægt på klar kommunikation, mulighed for videndeling samt sparring og opfølgning undervejs. Der kan fx løbende afholdes møder med øvrige frivillige og ansatte, hvor formålet er udveksling af erfaringer og intern undervisning, hvor både ansatte og frivillige bidrager med deres faglighed.

Børns Vilkår lægger stor vægt på, at du som frivillig kan give Børns Vilkår en tilbagemelding samt selv få feedback på din indsats. Derudover kan du få tilsendt et bevis for din indsats, der beskriver formålet med og din rolle i opgaven.  Vi håber også, at du har lyst til være engageret længe – det gør værdien af din indsats større.

 

 

Godkendt af Hovedbestyrelsen den 6. april 2017

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke