Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Børns Vilkår

Det er os en glæde at indkalde til ordinær Generalforsamling i PRESSEN, Politikens Hus, Vestervoldgade 33, 1785 København V d. 26. April 2022 kl. 10:30.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning for den forløbne periode, herunder forelæggelse af det reviderede regnskab
 • Godkendelse af minimumskontingentsatser for det kommende år
 • Valg af medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen
 • Valg af statsautoriseret revisor
 • Behandling af fremsatte forslag
  – Forslag til vedtægtsændring fra Hovedbestyrelsen om loft for medlemskab af Hovedbestyrelsen jf. frivilligsektorens principper for good governance:
  Hovedbestyrelsen i Børns Vilkår foreslår en vedtægtsændring: I vedtægternes punkt 7.1 efter sætningen ”Genvalg kan finde sted” indsættes:
  ”Et medlemskab af hovedbestyrelsen kan maksimalt vare i 9 år i alt. Når et medlem af Hovedbestyrelsen har været medlem i 9 år, fratræder vedkommende fra Hovedbestyrelsen ved den førstkommende generalforsamling, uanset om det er før endt valgperiode eller ej.”
 • Eventuelt

De fleste afgørelser træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, som har været kontingentbetalende medlem af Børns Vilkår i mindst 6 mdr. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – dvs. senest tirsdag den 12. april 2022 kl. 10. Eventuelle forslag bedes sendt til anse@bornsvilkar.dk med teksten ”Forslag til generalforsamling” i emnefeltet.

Tilmelding til generalforsamling

Tilmelding til fysisk deltagelse i generalforsamling skal ligeledes ske senest d. 12. April kl. 10. Tilmelding foregår ved at sende mail med fulde navn til anse@bornsvilkar.dk med ”Tilmelding til generalforsamling” i emnefeltet.

Med venlig hilsen

Hovedbestyrelsen