Svigt af børn i Danmark 2020

BørneTelefonen hos Børns Vilkår er hver dag i kontakt med børn, der bliver svigtet. Børnene fortæller om omsorgssvigt, om fysisk og psykisk vold og om voksne, der svigter deres ansvar.  

For at kunne sætte rigtigt ind over for de børn, som svigtes, er det nødvendigt at kende omfanget af de svigt, som børn udsættes for. Det er formålet med denne årlige rapport, der nu udkommer for fjerde gang.

Rapporten er en del af et partnerskab mellem Børns Vilkår og TrygFonden, som siden 2007 har arbejdet sammen for at give flere børn mulighed for en tryg barndom.

Læs hele Svigtrapporten

Vil du vide mere om omfanget af svigt af børn i Danmark, og hvad vi kan gøre for at stoppe det? 

Læs Svigtrapporten 2020

Print din egen Svigtrapport

Vi har lavet en printvenlig version af årets Svigtrapport, som du kan hente lige her.

Print rapporten

Hvordan står det til med fysisk og psykisk vold hos børn i Danmark?

Fokus på svigt i tre arenaer

Fælles for de 13 svigt, som Svigt-rapporten belyser, er, at barnets ret til beskyttelse, trivsel og udvikling er krænket, og at voksne svigter deres ansvar.  

Rapporten skelner mellem tre arenaer, hvor børn kan opleve svigt: 

  • Hjemmet og de nære omgivelser 
  • Myndigheder og institutioner 
  • Det omgivende samfund 

Forholdene i hver enkelt arena og samspillet mellem dem er afgørende for at beskytte børn og sikre deres ret til et trygt og godt børneliv. 

Hovedtendenser

Svigt i hjemmet og de nære omgivelser

Mange børn udsættes stadig for vold og mishandlingAntallet af anmeldelser om fysisk vold mod børn er steget kraftigt de seneste år – fra 3.292 anmeldelser i 2014 til 6.867 anmeldelser i 2019. 

Omfanget af psykisk vold viser sig i flere undersøgelser at være lavere end omfanget af fysisk vold, men resultaterne varierer meget. I 2019, hvor psykisk vold blev kriminaliseret, blev der foretaget 53 anmeldelser om psykisk vold mod børn.

Antallet af anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn i alderen 0-19 år er næsten fordoblet de seneste år – fra 701 i 2010 til 1.317 i 2019. 

2.270 samtaler på BørneTelefonen i 2019 handlede om seksuelle krænkelser. 

Dobbelt så mange piger som drenge udsættes for seksuelle krænkelser i form af blottelse eller berøring, og 16 pct. af pigerne i 8.klasse har oplevet uønskede seksuelle hændelser.  

Mindst et barn i hver klasse oplever, at de voksne i hjemmet drikker for meget. 

I 2019 handlede 1.100 samtaler på BørneTelefonen om alkohol eller stofmisbrug i familien. 

Antallet af sager i Familieretshuset i 2019 om samvær, forældremyndighed og bopæl er højere, end det var i Statsforvaltningen i 2018. Sagsbehandlingstiden for samværssager har i gennemsnit været mere end 10 uger. I sager om konflikthåndtering og rådgivning er ventetiden mere end otte uger. 

Næsten hver 10. elev i 4.-9. klasse oplever at blive mobbet – det er en stigning på 16 pct. de sidste to år. 

Mobning er mest udbredt i de yngre klasser. Blandt de ældste elever fylder digital mobning mere end traditionel mobning. 

Fem børn blev dræbt i Danmark i 2019Langt de fleste drab på børn begås af barnets allernærmeste, typisk af én af barnets forældre. 

Antal anmeldelser om fysisk vold mod børn 2010-2019

Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk, tabel STRAF5.

Antal anmeldelser om psykisk vold mod børn 2019

Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk, tabel STRAF5

Svigt fra myndigheder og institutioner

Børn med syge forældre mistrives i langt højere grad end deres jævnaldrende. Børn af forældre med psykiske lidelser har 2,5 gange højere risiko for at forsøge selvmord. En analyse af samtaler på BørneTelefonen viser, at blandt andet selvskadende adfærd og selvmordstanker er temaer, der ofte går igen i samtaler med børn om sygdom eller dødsfald i familien.

I 2019 blev der registreret 13 hjemløse børn i Danmark. Det er markant færre end ved de tidligere kortlægninger. 

For unge mellem 18 og 24 år var antallet 1.023 hjemløse. I 2017 var antallet 1.278. Det er første gang i 10 år, at der er sket et fald i antallet af registrerede hjemløse unge, som ellers er steget støt i perioden 2009-2017. 

Antallet af børn i psykiatrisk behandling er steget med 57 pct. siden 2010. Samtidig tyder mange undersøgelser på, at flere børn er i psykisk mistrivsel. 

Kun 30 pct. af udsatte børn afslutter folkeskolen med et eksamenspapir i hånden. Dette tal har været uændret siden 2013. Udsatte børns karaktergennemsnit ligger 1,7 karaktertrin lavere end hos de ikkeudsatte elever. De har mere skolefravær, de trives dårligere og føler sjældnere et tilhørsforhold til klassen og lærerne. 

Sagsbehandlingen af børnesager lever i mange tilfælde ikke op til lovkravene. Børnene inddrages for sjældent. Det er ikke ualmindeligt, at frister ikke overholdes. I hver fjerde sag er der ikke udarbejdet en handleplan.

Der er færre børn indkvarteret i asylcentre i Danmark, men opholdene er blevet længere. Børns gennemsnitlige ophold er næsten tredoblet på tre år – fra 299 dage i 2016 til 853 dage i 2018. Der findes ikke data for 2019. Længerevarende ophold øger risikoen for psykiske lidelser og kan traumatisere børnene. 

Svigt fra det omgivende samfund

Underretningspligt – Griber vi ind?

Flere danskere kender underretningspligten – men kun halvdelen vil anmelde fysisk vold mod børn til kommunen. Færre end tre ud af ti vil underrette kommunen, hvis de får kendskab til psykisk vold mod børn. 

Kendskab til underretningspligten

KANTAR Gallup har for Børns Vilkår i 2020 undersøgt, hvor mange voksne danskere der kender underretningspligten. 

Antal underretninger 2015-2018

Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken.dk, tabel UND1