Børns Vilkår anbefaler

En tryg tilknytning til en voksen er afgørende for små børns udvikling. I Danmark spiller dagtilbuddene en meget væsentlig rolle for at give de mindste børn den tryghed og opmærksomhed, de har brug for. Børn, der ikke har en tryg tilknytning i hjemmet, har i endnu højere grad brug for en tryg tilknytning til en voksen i dagtilbuddet.

 

Børns Vilkår har spurgt en lang række børnehavebørn, hvordan de oplever tryghed i børnehøjde i deres dagtilbud. På baggrund af børnenes stemmer – og den forskningsviden, der findes om tryg tilknytning – anbefaler Børns Vilkår, at:

Det har positiv betydning for børn, hvis de har en yndlingsvoksen i dagtilbuddet – som er tilgængelig for dem. De børn, der ikke oplever at have en yndlingsvoksen, har brug for, at de voksne tager ansvar for, at barnet får udviklet en tryg relation til en voksen, der kan sikre, at barnet føler sig set og forstået.

Børn har behov for fysisk kontakt med de voksne i deres dagtilbud. Ikke alle børn vil selv opsøge den fysiske omsorg, de har brug for. De børn, der ikke opsøger fysisk kontakt, har behov for at blive inviteret af de voksne gennem kropssprog, som f.eks. at brede armene ud for at hilse barnet velkommen og tilbyde et kram. Eller ved invitere barnet til at få dækket sit behov for nærhed ved at spørge, om barnet har brug for et kram, når han/hun er ked af det eller vred.

Det har positiv betydning for børn, hvis de oplever at være vellidte og velkomne, når de kommer i dagtilbuddet om morgenen og i løbet af dagen. Alle børn i dagtilbuddet har behov for at blive mødt med lige stor glæde og interesse af de voksne i deres dagtilbud.

Skæld ud og disciplinering kan gøre børn bange og utrygge og påvirke relationen til de voksne negativt. Konsekvensen kan være, at børnene bevidst undgår de voksne, der skælder ud. Dermed får børnene ikke den omsorg og støtte, de har behov for. Andre børn bemærker de børn, der ofte bliver skældt ud, og kan opfatte det, som om det er disse børns egen skyld. Børns relation til de voksne har betydning for deres position og trivsel i børnefællesskabet. En konsekvens af hyppig skæld ud kan være, at det udskældte barn bliver ekskluderet fra børnefællesskabet. Ingen børn skal opleve at blive skældt ud af de voksne i deres dagtilbud.

Børn kan hjælpe og støtte hinanden i mange situationer, men et barn skal altid have mulighed for at finde tryghed hos en voksen. Hvis børnene i for høj grad er overladt til at hjælpe sig selv og hinanden, kan det stå i vejen for, at de får tilstrækkelig hjælp til at forstå og regulere deres følelser.

De børn, der ikke har gode sociale relationer til andre børn, er særligt udsatte. De er afhængige af, at de voksne ser dem og tilgodeser deres behov i rette tid. Det er derfor vigtigt, at børn, der er kede af det, bange eller vrede, oplever, at de voksne er opmærksomme, klar til at lytte, viser forståelse for deres følelser og intentioner og kan hjælpe til at genvinde roen, glæden og det positive samvær med andre børn og voksne.

Nogle børn er i særlig risiko for ikke at få den omsorg og opmærksomhed, de har brug for. Det gælder f.eks. de børn, der ikke har en tryg tilknytning i hjemmet. Men også i dagtilbuddet er nogle børn mere udsatte end andre. Vær her særligt opmærksom på drengegruppen, da drenge i lige så høj grad som piger har behov for en tryg relation til en voksen, der sikrer, at de får den omsorg og støtte, de har brug for.

Drengene oplever i mindre grad end pigerne at have en yndlingsvoksen. Drengene oplever også, at de oftere bliver skældt ud, og at der ikke er en voksen, der er glad for at se dem. Derfor er der grund til at være særligt opmærksom på, om alle drenge føler sig set, forstået og vellidt af de voksne. Det gælder også drenge og piger, der ikke giver tydeligt udtryk for deres behov, og som risikerer at blive overset i dagtilbuddets travle hverdag.

Hvis alle børn skal opbygge en tryg tilknytning til en voksen i dagtilbuddet, forudsætter det, at normeringerne bliver løftet. Regeringens arbejde med normeringer bør sikre, at dagtilbud i alle landets kommuner har kapaciteten til at understøtte det pædagogiske arbejde med at give alle børn en tryg tilknytning til en voksen.

Den pædagogiske faglighed bør styrkes ved at udvikle pædagoguddannelsen med en større vægtning af praktiske færdigheder og en styrket viden om udviklingspsykologi.

Tryghed er afgørende for små børns trivsel og udvikling. Og det er ledelsens ansvar, at alle børn har en tryg tilknytning til en voksen i deres dagtilbud. Derfor mener Børns Vilkår, at rammerne om det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene skal styrkes. Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår
Få gode råd, invitation til faglige arrangementer mv.

Tilmeld dig Børns Vilkårs Fagnyhedsbrev

Tilmeld dig her

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke