Børnekonventionen giver børn ret til at blive hørt. Et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, skal sikres retten til at udtrykke dem, og barnets synspunkter skal tillægges passende vægt.

Serviceloven giver ligeledes børn og unge ret til at blive hørt og inddraget i den kommunale sagsbehandling. Serviceloven beskriver blandt andet, at god inddragelse er en nødvendig forudsætning for, at der kan skabes et reelt samarbejde mellem familie, herunder barnet, og kommunen, om at finde de rigtige løsninger. Serviceloven fastslår også, at inddragelse er et vigtigt grundlag for at nå formålet med den sociale indsats.

Serviceloven beskriver samtaler som den primære måde at tilvejebringe barnets eller den unges egen mening i sagen på, og beskriver at det skal foregå på en kvalificeret og respektfuld måde. Udgangspunktet er, at kommunen har pligt til at afholde samtale med alle børn og unge uanset deres alder og, at samtaler med børn og unge kun kan undlades i enkelte situationer, hvor barnets modenhed eller sagens karakter kan begrunde, at barnet ikke høres.

Vurderingen af, om et barn er i stand til at udtrykke sine meninger, må ikke stå i vejen for inddragelse af barnet. Inddragelse skal derfor forstås i bred forstand. Inddragelser rummer mere end blot samtale med barnet og kan fx også bestå i observation af barnet.

Med inddragelse skal barnet støttes og opfordres til at udtrykke sine meninger. Inddragelse skal altid forsøges og det er den enkelte kommune/sagsbehandler, der er ansvarlig for at tilrettelægge samtaler og forløb på en måde, der tilgodeser det enkelte barn eller unges mulighed for og lyst til at udtrykke sine meninger.

Kun hvis barnet ikke kan eller ikke ønsker at udtrykke sine meninger, kan det udelades.

Barnets behov kan ikke afdækkes, uden at inddrage barnets eget syn på verden. Derfor bliver man nødt til at lytte til barnet og kommunikere med barnet i et børnevenligt sprog. Barnets synspunkter skal ikke nødvendigvis følges, men det skal være tydeligt for barnet, at dets meninger er hørt. Eksempelvis skal andre afgørende hensyn gøres tydelige for barnet, så barnet så vidt muligt forstår beslutningen – især hvis den ikke er som barnet ønsker.

Fundamentet for børneinddragelse beror på tre værdier, som bør præge ethvert møde med børn:

 • Anerkendelse: Børn skal mødes med anerkendelse og respekt
 • Ligeværdighed: Børn er mennesker med ligeværdige rettigheder og skal behandles som sådan
 • Barnets bedste: Barnets bedste kan kun sikres, hvis barnet høres

Børns Vilkårs syn på børneinddragelse tager udgangspunkt i vores børnesyn. Læs om vores børnesyn her.

God børneinddragelse er, når barnet oplever:

 • At blive lyttet til og anerkendt
 • At blive mødt som et individ med egne synspunkter
 • At blive mødt som rettighedsindehaver
 • At der er tillid til, at barnet er kompetent i eget liv
 • At barnet ved, hvad der forventes
 • At barnet ved, hvad der er muligt for barnet at få indflydelse
 • At barnet selv har indflydelse på aftaler og rammer for processen
 • At barnet har forståelse for, hvorfor dets ønsker er imødekommet eller hvorfor de eventuelt ikke er

Børns Vilkårs definition

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke