Fokus på børneinddragelse

Børns Vilkår har siden 2008 været bisidder for flere tusinde børn og unge. Erfaringerne viser, at mange børn og unge bliver hjulpet hurtigt og på en relevant måde af myndighederne. Flere børn og unge har også givet udtryk for, at de oplever at være inddraget, og at de er blevet taget alvorligt i processen. Men der er også en stor andel af børn og unge, som har henvendt sig – og fortsat henvender sig – til BørneTelefonen eller Børns Vilkårs Bisidning, hvor de fortæller, at de ikke får den hjælp og støtte, de har brug for og krav på, og ikke føler sig godt behandlet i mødet med myndighederne.

Selv om kommunerne gennem årene har haft et øget fokus på at inddrage børn og unge i egne sager, så viser en række undersøgelser fortsat, at inddragelsen af børns og unges perspektiver ikke altid er tilstrækkelig eller kan være mangelfuld.

Børns Vilkår har gennemført flere projekter med fokus på børneinddragelse i flere kommuner (Bedre Børneinddragelse 2014-2018 og Styrket inddragelse 2019-2021). Nu fortsætter vi arbejdet i det nationale Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Hun [mor] siger, at vi skal ud og bo ved min plejefamilie. Min lillebror og jeg. Hun måtte egentlig ikke fortælle det, men hun kunne ikke holde det inde. Og så skulle min sagsbehandler også have talt med mig om det, så min lillebror og jeg havde vidst det, inden vi flyttede derud. Men hun [sagsbehandleren] kom aldrig og snakkede med os Lasse, 15 år
Hun [sagsbehandleren] lyttede ikke på, hvad jeg sagde. Det var mere, hvis min mor sagde noget, så lyttede hun efter det. Hun lyttede heller ikke på min far, hvis der var noget, han sagde Mie, 17 år
Men det var virkelig rart at have hende ved min side. Min bisidder. Og hun så det også. Hun var KUN på min side. Det var virkelig rart. Og virkelig sørgede for at … den på den anden side af skrivebordet også var ok ved mig Maria, 17 år
Det gik sådan godt, følte jeg selv [børnesamtalen]. Altså, jeg kunne sige alt det, der var sket og sådan nogle ting. Og så snakkede vi så om alle mulige forskellige ting, ja, og siden har jeg faktisk ikke hørt fra dem [sagsbehandler og bisidder] Amalie, 16 år

Hvorfor er børneinddragelse vigtigt?

Inddragelse af barnets holdninger og ønsker er ikke bare en hjørnesten i god børne-sagsbehandling, men er også lovpligtig!

En del af formålet med børneinddragelse er at styrke barnets rolle som aktør i egen sag. Med børneinddragelse giver man barnet mulighed for selv at påvirke beslutninger og processer i sin egen sag. Dermed lærer barnet at tage initiativ og skabe forandringer – i egen sag og i eget liv. På længere sigt kan det have en generel betydning for barnets trivsel, ansvarsfølelse og initiativ i forhold til andre aspekter af livet.

Vis mere +
Vis mere +

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Som en del af en bred politisk aftale blev det i efteråret 2020 besluttet at afsætte midler til at etablere et såkaldt ’Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv’. Videnscenteret skal etableres i et tæt samarbejde mellem Børns Vilkår, Socialstyrelsen og VIVE. De tre organisationer skal i fællesskab sikre, at bl.a. kommuner, regioner og andre aktører på det sociale område får viden og redskaber til at hjælpe udsatte og anbragte børn og unge og deres familier bedre.

Et todelt rådgivningsforløb

Som en del af Videnscenterets aktiviteter tilbyder Socialstyrelsen og Børns Vilkår i et tæt samarbejde kommunerne et samlet rådgivningsforløb, der består af:

  • et strategisk og fagligt forløb til chefer, ledere og faglige nøglepersoner i kommunerne – der varetages af Socialstyrelsen.
  • et praksisnært kompetenceudviklingsforløb til medarbejdere og deres faglige ledere på myndighedsområdet – der varetages af Børns Vilkår.

Læs mere om, hvad Børns Vilkårs kompetenceudviklingsforløb indeholder, herunder.

Gennem forløbet skal den enkelte rådgiver sammen med kollegerne og deres faglige ledere bl.a. igennem undervisning og træning på såvel afdelings-, team- og individniveau. Her skal deltagerne reflektere over og arbejde med deres eget børnesyn og barnets perspektiv og på den baggrund tilegne sig viden om, hvordan børneinddragelse kan styrkes i den enkelte kommune. Dertil skal forløbet give deltagerne og deres faglige ledere nye praktiske kommunikative kompetencer og viden i forhold til at inddrage børn.

Konkret består kompetenceudviklingsforløbet af:

  • Træningsdage, der består af undervisning kombineret med praksisnære øvelser for alle deltagere samlet. Undervisningen sætter fokus på, hvorfor inddragelse er vigtigt, hvad der hæmmer, men også fremmer inddragelse af børn og unge, og hvor afgørende barnets perspektiv er i forhold til belysningen af en sag og chancerne for at skabe vellykkede foranstaltninger.
  • Fælles faglige refleksioner, som foregår i teams og har til formål at få skabt tid og rum til refleksioner over egen praksis, og samtidig at få opbygget et fælles fagligt funderet sprog og kultur for inddragelse af børn og unge i det enkelte team.
  • Individuel videosparring* på en børnesamtale, hvor hver deltager får trænet de nye kommunikative greb og efterfølgende sparring på selve samtalen. Det er vores erfaringer, at videooptagelser af børnesamtaler med efterfølgende sparring har en høj læringseffekt, som styrker den enkeltes kompetencer i at tale med og inddrage børn.
  • Implementering i teams, hvor der i hvert enkelt team arbejdes videre med træningsdagenes temaer samt, hvordan et fælles fagligt sprog eller videosparring som metode kan blive en relevant del af praksis efter kompetenceudviklingsforløbets ophør.
  • Kursusforløb for inddragelsesagenter, hvor ledere og udvalgte nøglemedarbejdere sideløbende modtager ekstra undervisning og blive trænet i, hvordan de efter forløbet kan arbejde med at fastholde fokus på og videreimplementere mindsettet om inddragelse af børn og unge.

*Børns Vilkår passer godt på alle deltagernes personoplysninger, og vi behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og deltagernes rettigheder i vores privatlivspolitik.

Du er velkommen til at kontakte teamleder Carsten Kirk Alstrup, Børns Vilkår, hvis du har yderligere spørgsmål vedr. kompetenceudviklingsforløbet.

Du kan ansøge om det todelte rådgivningsforløb via Socialstyrelsens hjemmeside – find nærmere information her.

Projekter om børneinddragelse:

Børns Vilkår har fra 2014 til 2018 gennemført projekt Bedre Børneinddragelse. Projektet blev finansieret af en donation fra TrygFonden og udviklet på baggrund af erfaringer fra BørneTelefonen og Børns Vilkårs Bisidning- kombineret med forskning og erfaringer fra særligt de nordiske lande. Børns Vilkår gennemførte i 2012 til 2013 et pilotprojekt, hvor indsatser til Projekt Bedre Børneinddragelse er udviklet og identificeret.

Projektet har haft fokus på at udvikle og styrke børneinddragelsen i tre projektkommuner (Roskilde Kommune, Tårnby Kommune og Faxe kommune). Målet var at opnå viden om, hvordan danske kommuner bedre kan inddrage børn i sociale børnesager.

Projektet har vist, at det er muligt at påvirke kulturen, så børnene og barnets perspektiv i højere grad kommer i centrum af sagsbehandlingen. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – har foretaget en ekstern evaluering af projektet. Læs mere her.

Børns Vilkår og Socialstyrelsen har i perioden 2018 til og med 2021 tilbudt et gratis rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb til i alt ni kommuner, der har ønsket at styrke inddragelsen af barnet eller den unges perspektiv i den kommunale sagsbehandling og i samarbejdet på tværs af områder.

Forløbet er baseret på et solidt erfarings- og vidensgrundlag fra bl.a. Børns Vilkårs projekt Bedre Børneinddragelse, der satte fokus på at udvikle og styrke børneinddragelse i kommunal sagsbehandling samt Socialstyrelsens Task Force på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har stået for den strategiske og faglige rådgivning af chefer, ledere og faglige nøglepersoner i kommunerne, hvor Børns Vilkår har stået for selve kompetenceudviklingen, der har været målrettet myndighedssagsbehandlere og relevante ledere.

Selve kompetenceudviklingsforløbet har været kendetegnet ved at være et praksisnært forløb i to spor, hvor deltagernes egne erfaringer er kommet i spil. Gennem forløbet har deltagerne bl.a. skulle reflektere over eget børnesyn samt barnets perspektiv og på den baggrund få ny viden om, hvordan inddragelse af børn og unge kan styrkes i den kommunale sagsbehandling. Dertil har kompetenceudviklingen givet deltagerne nye praktiske kommunikative kompetencer og viden i forhold til at inddrage børn og unge – både før, under og efter samtaler.

I august måned 2021 afsluttes de to sidste kommuner i forløbet, hvorefter Børns Vilkår og Socialstyrelsen i et samarbejde med VIVE skal fortsætte med at understøtte kommunerne i at sikre god børneinddragelse i praksis i regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

VIVE

Evaluering af projekt Bedre Børneinddragelse

Læs evalueringen her
Børns Vilkår

Børn og unges perspektiver på inddragelse

Læs rapporten her