Børns oplevelser af skældud i børnehaven

Når voksne skælder ud i børnehaven, kan det være med til at forringe børns muligheder for tryghed og trivsel i børnehaven, hvor de leger, har venner og er trygge ved de voksne. Den konklusion kan udledes af børnenes egne udsagn i Børns Vilkårs rapport ”Børns oplevelser af skældud i børnehaven”.

Læs hele rapporten

Hvad fortæller børnene selv om skældud i børnehaven?

Det har Børns Vilkår undersøgt gennem spørgeskemabesvarelser fra 624 børn på fem og seks år fra 58 børnehaver samt 26 kvalitative gruppeinterviews med i alt 58 børn fordelt på 8 institutioner.

Læs rapport

Mere end hvert fjerde barn har mange gange set et andet barn få skældud

Mere end hvert fjerde, 28 pct., har mange gange set, at et andet barn i børnehaven fik skældud. Mere end hvert sjette barn, 17 pct., har mange gange oplevet, at en voksen i børnehaven har råbt vredt ad dem i forbindelse med skældud.

Man tør ikke få en krammer, nogle gange, når de er rigtig sure Anker, fem år
Hvis nogen af de voksne skælder en af dem, der har gjort noget, de ikke måtte, ud, så bliver den ked af det Frederik, seks år
Hvis de voksne bliver sure på en. Så kan den, der har gjort noget ondt, den kan godt selv blive ked af det. Så bliver man selv trøstet. Der er to ben, så kan man sidde på hvert sit lår Sebastian, fem år

Sådan oplever børn leg og venskaber

De voksnes adfærd har betydning for børnenes samvær og relationer til hinanden. Børn, der føler, at de voksne i børnehaven kan lide dem, oplever i højere grad end deres jævnaldrende, at andre børn spørger dem, om de vil lege. Omvendt oplever børn, der får meget skældud, i højere grad end andre, at de ikke må være med i en leg.

Glæden ved at gå i børnehave hænger sammen med, at man har venner – og det gælder for de fleste børn i undersøgelsen. 96 pct. af børnene i undersøgelsen har mindst én ven i børnehaven, mens 4 pct. ingen venner har. Blandt de børn, der har mindst én ven i børnehaven, er ni ud af ti glade for at gå der. Blandt de børn, der ikke har nogen venner i børnehaven, er kun halvdelen glade for at gå i børnehave.

Børn, der føler, at de voksne kan lide dem, har i højere grad end andre børn venner og får tilbud om at lege sammen.

97 pct. af de børn, der føler, at mindst én voksen i børnehaven kan lide dem, har en eller flere venner i børnegruppen. 3 pct. har ingen venner. Af børn, der ikke føler, at nogen af de voksne kan lide dem, er der 78 pct., der har én eller flere venner, mens 22 pct. ingen venner har

Børn, der føler, at mindst én af de voksne i børnehaven kan lide dem, oplever i højere grad end andre børn, at de bliver spurgt, om de vil lege. Blandt børn, der føler, at nogen af de voksne kan lide dem, er det 83 pct., der oplever, at de andre børn spørger dem, om de vil lege. Det gælder for 61 pct. af børn, der ikke føler, at en eller flere af de voksne i børnehaven kan lide dem.

 

 

Der er en sammenhæng mellem, om børn har været udsat for skældud fra en voksen i børnehaven og børnenes oplevelser af at måtte være med i lege. Børn, der mange gange har fået skældud af en voksen, har i højere grad end andre oplevet ikke at måtte være med i en leg i børnehaven. 48 pct. af børn, der har fået skældud mange gange, har oplevet, at de ikke måtte være med i en leg. Det gælder for 27 pct. af børn, der slet ikke har fået skældud eller har fået det én gang.

Flere børn, der slet ikke eller én gang har oplevet at fået skældud, har ikke oplevet at stå uden for en leg sammenlignet med børn, der har fået skældud mange gange.

 

Sådan oplever børn skældud

Skældud hænger sammen med børnenes trivsel og glæde ved at gå i børnehave. Derudover kan skældud skabe frygt for de voksne og give oplevelsen af at være mindre vellidt.

Børn, der har mange oplevelser med skældud, er ikke i samme grad som andre børn glade for at gå i børnehave – og det gælder både børn, der selv får skældud eller overværer, at andre får skældud.

De fleste børn i undersøgelsen svarer ’ja’ til spørgsmålet, om de er glade for at gå i deres børnehave (82 pct.). Ser man på den gruppe børn, der svarer, at de har prøvet at få skældud mange gange, er 75 pct. glade for at gå der. Til sammenligning er 87 pct. af de børn, der slet ikke eller blot én gang er blevet skældt ud, glade for at gå i børnehaven.

Børnenes oplevelser af at være i børnehaven ser også ud til hænge sammen med, om de har set en voksen skælde ud på et andet barn i børnehaven. Blandt børn, der mange gange har set, at et andet barn i børnehaven har fået skældud, er 82 pct. glade for at gå i børnehaven. Til sammenligning er 86 pct. af børn, der ikke har set en voksen skælde ud på et andet barn, eller har set det ske én gang, glade for at gå i børnehave.

I spørgeskemaundersøgelsen er børnene blevet spurgt, om de er bange for nogen af de voksne i børnehaven. Her svarer 60 pct., at de ikke er bange for nogen, 13 pct. er bange for en af de voksne, 11 pct. er bange for flere voksne i børnehaven. 16 pct. svarer ’ved ikke’.

Men undersøgelsen viser også, at de børn, der har oplevelser med skældud i børnehaven, svarer anderledes. Her angiver 34 pct. af de børn, der har fået skældud mange gange, at de er bange for en eller flere voksne i børnehaven.

Der er sammenhæng mellem, om børn har oplevet at få skældud mange gange i børnehaven, og om de føler, at der er nogen blandt de voksne i børnehaven, der kan lide dem. 11 pct. af børn, der mange gange har oplevet at få skældud, føler, at ingen af de voksne i børnehaven kan lide dem. Blandt børn, der ikke har fået skældud, eller som har prøvet at blive skældt ud en enkelt gang, er der 7 pct., der ikke føler, at nogen af de voksne i børnehaven kan lide dem.

 

Sådan oplever børn konflikter i børnehaven

Over halvdelen af børnene i undersøgelsen har oplevet at blive uvenner med kammeraterne i børnehaven. Men frygt for skældud kan være en barriere for at hente voksenhjælp til at håndtere konflikter – det gælder især for de børn, der har oplevet skældud mange gange.

Der er sammenhæng mellem børnenes oplevelser med at være uvenner med børn i børnehaven og med at få skældud.
Blandt børn, der har fået skældud mange gange, har 69 pct. været uvenner med andre børn. Blandt børn, der ikke har fået skældud eller har prøvet det en enkelt gang, har 54 pct. været uvenner med andre.

33 pct. af de børn, der ikke har eller én gang har fået skældud, har ikke været uvenner med nogen. Det gælder for 21 pct. af børn, der har fået skældud i børnehaven mange gange.

Der er sammenhæng mellem børns oplevelser med at få skældud, og om de hentede en voksen for at få hjælp, sidste gang de var uvenner med nogen af børnene i børnehaven.

70 pct. af børn, der slet ikke eller én gang har fået skældud, hentede en voksen, sidste gang de var uvenner med nogen. Blandt børn, der mange gange har fået skældud, hentede 63 pct. af børnene en voksen, da de sidst var uvenner med nogen.

Anbefalinger til ledere og pædagogiske personale

Det er de voksne i børnehaven, der har ansvar for, at alle børn er en del af et fællesskab. Børns Vilkårs undersøgelse viser, at børn, der henter hjælp hos de voksne, når de har svært ved at komme med i legen, i højere grad oplever, at det er let at finde nogen at lege med. Derimod har de børn, der hyppigt får skældud, flere oplevelser med ikke at måtte være med i legen. Særligt de børn, der tit kommer i konflikt med voksne og andre børn, og som står uden for fællesskaberne, har brug for at mærke de voksnes nærvær, interesse og støtte. De voksne skal involvere sig i børns leg ved at organisere, deltage og inspirere til legens udvikling. Det fremmer gode fællesskaber blandt børn, hvor færre står udenfor.

De voksne i børnehaven skal sikre, at alle børn har positiv kontakt til en voksen, hvor deres følelser bliver mødt og forstået. Børns Vilkårs undersøgelse viser, at børn der føler, at de voksne kan lide dem, i højere grad bliver inviteret til at lege. Når voksne omvendt skælder ud, kan det have negative konsekvenser både for det udskældte barn og de øvrige børn, der er til stede. Børnene kan få oplevelsen af, at de voksne ikke kan lide dem og blive bange for dem. Hvis relationerne mellem børn og voksne i børnehaven ikke er trygge, får det betydning for børnenes selvværd, og deres mulighed for at udvikle sig og lære. De kan få oplevelsen af, at de ikke er værd at holde af og være sammen med.

Konflikter i børnehaven er ofte besværlige og tidskrævende både for børnene og de voksne. Børns Vilkårs undersøgelse viser, at børn, der ofte får skældud, sjældnere end andre børn beder de voksne om hjælp til at løse konflikter. Nogle børn fortæller, at de er bange for at få skældud. De voksne i børnehaven skal være nysgerrige på, hvad de opståede konflikter handler om. Det er vigtigt at møde alle de involverede børn i deres følelser, uanset hvilken part de har haft i konflikten. Alle børn skal støttes i at give udtryk for deres oplevelse af situationen. Dermed hjælper de voksne børnene med at forstå deres egne og andres følelser. Når børn får hjælp til at håndtere deres følelser, lærer de vigtige færdigheder, som er til gavn for dem både nu og i fremtiden.

Det kan være svært at rumme mange børns følelser i løbet af en arbejdsdag – særligt hvis hverdagen er presset, og der ikke er voksne nok til at imødekomme børnenes behov. Børns Vilkårs undersøgelse viser, at børn kan opleve det som skældud, når de voksne virker småsure, irriterede eller taler hårdt. Det er altid de voksnes opgave at genoptage kontakten og reparere på relationen, hvis man i afmagt kommer til at skælde et barn eller en børnegruppe ud. Når børn bliver skældt ud, lærer de kun, at deres handlinger er forkerte, men de får ingen hjælp til at finde alternative handlemuligheder.

Nogle gange signalerer børn med deres kropssprog, at de har brug for afstand, når de er bange, vrede eller kede af det. De voksne skal være nysgerrige på, hvilke følelser og behov, der ligger bag adfærden. Børns Vilkårs undersøgelse viser, at børn ikke altid viser, hvad de føler, og de i stedet kan virke ligeglade, når de får skældud. De kan også finde på at grine ad de voksnes irettesættelser, selv om de i virkeligheden har behov for hjælp. Det er de voksnes måde at reagere på, der har betydning for, om barnet føler sig trygt og kan indgå i relationen. De voksne skal give barnet erfaringer med, at de er tilgængelige og parate til at møde barnet i alle dets følelser ved at hjælpe og trøste, uanset barnets adfærd, og hvad der er sket.

Vil du vide mere om tryghed og trivsel i børnehaven?

Denne undersøgelse nuancerer og bygger videre på fund fra to tidligere udgivelser om tryg tilknytning i dagtilbud. Se også ’Tryghed i børnehøjde” og ”Børns oplevelser af at være i børnehave under genåbningen af Danmark”.

Tryghed i børnehøjde

Børns oplevelser af at være i børnehave under genåbningen af Danmark