Skolestart 2024

Til lærere og pædagoger

Vi har samlet en række råd om, hvordan du som lærer eller pædagog kan støtte op om en god start efter sommerferien.

Når eleverne vender tilbage i skolen igen, er roller, rammer og rutiner ikke etableret, og det kan skabe utryghed – særligt for elever i udsatte positioner. Som de voksne i skolen har I derfor en vigtig opgave med hurtigt og tydeligt at genetablere en tryg og forudsigelig ramme for fællesskabet, så alle elever får en god start efter ferien.  

Vi anbefaler, at I har et særligt fokus på relationerne og dynamikkerne i ugerne efter ferien, og at I er opmærksomme på, at alle elever føler sig som en vigtig del af klassens fællesskab. Vær også tydelig om de forventninger, I har til, hvordan fællesskabet i klassen skal være.

Giv fællesskabet de bedste betingelser ved at tilrettelægge aktiviteter i undervisningen, som skaber en følelse af sammenhold og tryghed for alle elever. Overvej også, hvordan I kan understøtte tryghed og værdig deltagelse for alle elever i den måde, I placerer eleverne på, og den måde I sammensætter grupper på.

De første uger efter sommerferien kan frikvarteret blive det frirum, hvor venskaber etableres, og nye relationer bliver dannet. Det er positivt for nogen, mens det for andre kan forstærke en følelse af ensomhed og utryghed. For elever, der føler sig usikre på fællesskabet og i klasser med generel utryghed, kan frikvarteret være ekstra svært.

Udnyt det potentiale, der er for, at frikvarteret kan styrke fællesskabet og relationerne i klassen, ved at I er særligt opmærksomme på at støtte frikvartersaktiviteter i ugerne efter sommerferien.

Inddrag eleverne i, hvad der er et godt frikvarter for dem, og hvordan I som voksne kan hjælpe eleverne med at have gode frikvarterer.

Læg også mærke til, hvordan dynamikkerne, humøret og stemningen er i klassen op til, under og lige efter frikvarteret. Er der fx elever, der trækker sig eller bliver urolige før et frikvarter? Har alle haft nogen at lege med eller være sammen med i frikvarteret? Vær tydelige overfor eleverne om, at de alle er en vigtig del af fællesskabet i frikvarterne, og at det er vigtigt for jer, at de også har det godt i frikvartererne.

Et nyt skoleår er en oplagt anledning til, at lærere og elever sammen genetablerer og skaber gode vaner og rammer, som er rare for alle. Tal med eleverne om deres ønsker og forventninger til klassefællesskabet. Inddrag også eleverne i at lave aftaler for samværet, så alle oplever, det er rart at være i klassen, og så I får et godt skoleår sammen.   

Tal også om, hvad klassen skal lave sammen i det kommende skoleår og inddrag eleverne i, hvilke metoder og emner de gerne vil arbejde med i konkrete fag, så I kan bruge elevernes perspektiver i jeres videre planlægning.

Husk, at eleverne kommer tilbage efter ferien med mange forskellige historier. Nogle elever har haft en sommerferie fyldt med sjove oplevelser, mens andre har været hjemme og måske været meget overladt til sig selv. Når du taler med eleverne om deres sommerferie, er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om denne forskellighed kan være med til at presse eller udstille bestemte elever.     

Lav aktiviteter, der kan fortælle dig noget om, hvordan eleverne har det efter en lang sommerferie. Det kan være tegninger, små skriveøvelser eller mindmap om, hvad der fylder i elevernes liv lige nu. Brug den viden, du får fra aktiviteterne til at generalisere nogle problemstillinger, situationer og følelser, som klassen har oplevet, og som I kan tale om sammen i fællesskab.  

Skolestarten er også en anledning til at tale om det, som eventuelt bekymrer eleverne. Det er vigtigt, at du som lærer styrer snakken. Hvis I taler om svære ting, så tal også om, hvordan eleverne har håndteret det, der var svært. I kan tage en fælles snak i klassen om: ”Hvad er dine bedste tricks?”. ”Hvad gør du, hvis du oplever at blive nervøs?” osv.

Børn i udsatte positioner kan have oplevet at være ekstra udsatte i sommerferien, og de kan have oplevet ubehagelige ting i den ekstra tid hjemme. For disse børn kan skolen være et frirum, men også et sted hvor de oplever at blive set og mødt på en anden måde end derhjemme. Inviter disse børn til en individuel snak, hvor du viser din interesse for, hvordan de har det, men vær diskret, og respekter deres behov for at holde en facade over for kammeraterne. De skal ikke spørges foran hele klassen – meget er følsomt og tabubelagt – og de kommer højst sandsynligt heller ikke til at sige noget, mens kammeraterne lytter.  

Hvis der er tale om børn, der har det ekstra svært derhjemme eller i skolen, har du pligt til at lave en underretning. I de situationer kan du hjælpe barnet med at få en bisidder hos Børns Vilkår. Børn har ret til en bisidder, hvis de skal til børnesamtale i kommunen, i Familieretshuset eller Ankestyrelsen. 

Du kan læse mere om vores bisidderordning her.

Hvis der er børn, der ikke kommer i skole med det samme, foreslår vi, at du hurtigt kontakter hjemmet. Vi ved fra vores undersøgelser om højt skolefravær, at det bliver sværere og sværere at vende tilbage til skolen, jo længere tid man er væk. Hvis du har en elev, der fx lå på vippen til at få et højt skolefravær før sommerferien, kan barnet være blevet skubbet endnu længere væk fra en normal skoledag og kan have brug for ekstra hjælp til at komme tilbage i skole. Inddrag eleven ved at tale med ham eller hende om, hvordan det går, og hvad der kan hjælpe ham eller hende godt tilbage i skolen igen.  

Læg op til et godt samarbejde med forældrene, og vær tydelig om, hvad forældrene kan gøre for at understøtte et inkluderende fællesskab for alle klassens elever.

Børns vilkårs undervisningstilbud

Børns Vilkår tilbyder målrettet undervisning til elever, forældre og fagfolk i institutioner, skoler, klubber og foreninger. Undervisningen varetages af Børns Vilkårs underviserkorps og er baseret på børnenes perspektiv samt principper om handling og aktiv deltagelse.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke