Book et oplæg om børns rettigheder her.

Forebyg mobning

Mobning er børnenes problem, men de voksnes ansvar. Som fagperson har du et stort ansvar for både at forebygge og håndtere mobning. Forebyggelsesarbejdet er det vedvarende trivsels- og fællesskabsopbyggende arbejde i klassen og på skolen. Et arbejde som alle aktører har et ansvar i forhold til, og som omfatter både undervisningen, forældresamarbejde, SFO/klub, frikvarter, trivselsforløb samt alt det der ligger udenom og indimellem.

Det handler også om, at du går undersøgende til værks og handler, hvis du ser tegn på mobning, eller mekanismer der kan føre til mobning.

En stærk lærer-elev-relation betyder meget for elevernes trivsel i klassen og på skolen. Hvis eleverne oplever et stærkt fællesskab med deres lærer, er de tilbøjelige til at vurdere deres trivsel højere. Forskning peger på, at lærerens klasseledelse og relationskompetence har afgørende betydning for elevernes trivsel i skolen. På EMU.DK findes gode råd og værktøjer til klasseledelse og relationsarbejde.

EXbus peger på, at mobning hænger sammen med, hvor høj tolerancen er i en klasse. Er tolerancen i en klasse lav, vil angsten for selv at træde ved siden af det socialt acceptable være høj. Forsker Dorte Marie Søndergaard kalder dette fænomen for social eksklusionsangst. I klasser der er præget af social eksklusionsangst vil den enkelte elev være tilbøjelig til at sikre sin egen plads i fællesskabet ved at ekskludere andre. Det er derfor vigtigt, at du som fagperson er opmærksom på de normer der er i en klasse, ligesom det er et vigtigt led i det daglige trivselsarbejde at arbejde på at skabe brede og inkluderende normer.

Undersøgelser viser, at det er vigtigt for elevernes trivsel, at der er et godt samarbejde mellem skole og forældre, og at der er et godt samarbejde mellem forældrene indbyrdes. Skolen har, som den professionelle instans, et stort ansvar og kan spille en vigtig rolle i at skabe gode rammer for et positivt og tillidsfuldt forældresamarbejde. Ligeledes kan skolen skabe rammen for et godt samarbejde mellem forældrene. Forældrene kan med fordel inddrages aktivt i at skabe trivsel i hele klassen og ikke blot i forhold til deres eget barn.

En idé kunne være at bruge Børns Vilkårs TRIVSELSHJÆLPER til at sætte trivsel på dagsordenen til forældremødet.

Stærke elev-elev-relationer Forskning peger også på, at elevernes indbyrdes relationer og klassefællesskab har stor betydning for den generelle trivsel. Klasser med mobning er generelt præget af et dårligt klima og negative mønstre i relationerne. Som lærer eller pædagog i en klasse skal du derfor være opmærksom på mønstre i elevernes indbyrdes relationer, tilhørsforhold og fællesskabsfølelse. På EMU.DK findes værktøjer til at undersøge mobbemønstre i klassen.

Hos Børns Vilkår kan du også bestille en elevworkshop om klassetrivsel ‘VORES KLASSEFÆLLESSKAB’

For at forebygge digital mobning er det vigtigt, at børn og unge lærer at begå sig i digitale fællesskaber på en god måde. I klassen kan I fx arbejde med digitale rettigheder, hvordan I holder en god tone på nettet samt fordele og ulemper ved at være med i lukkede og åbne grupper. Se fx tema om digital mobning på EMU.DK.

Læs også HER, om Børns Vilkårs elevworkshop om digitale fællesskaber, rettigheder og digital mobning.

En helskoleindsats baserer sig på forskning der viser, at trivsel og forebyggelse af mobning ikke kan løses af enkelte aktører, men kræver en fælles indsats fra skolen som institution. Det er fx vigtigt, at alle aktører i og omkring skolen har viden om trivsel og mobning, og kan genkende mobningens mekanismer.

Vores klassefællesskab

For elever i 0.-10. klasse

1,5-times workshop med fokus på at understøtte et godt klassefællesskab og undgå mobning.

Vores digitale fællesskaber

For elever i 2.-10. klasse

Workshop om digitale fællesskaber, god onlinestil og hvad vi kan gøre for at skabe gode online-liv.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke