Vedtægter

Børns Vilkårs formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. Læs vores vedtægter herunder.

Download vedtægter Download forretningsorden

1)
Børns Vilkår er stiftet i januar 1977.

Børns Vilkår er en social, humanitær interesseorganisation for børn og unge i Danmark.

Børns Vilkår er politisk, religiøs og ideologisk uafhængig.

Børns Vilkårs hjemsted er hovedkontorets adresse.

2)
Børns Vilkårs formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark.

3)
1. Som medlem af Børns Vilkår kan optages enkeltpersoner samt institutioner, der arbejder med eller for børn.

2. Medlemmer kan danne lokalforeninger på grundlag af vedtægter fastsat af Hovedbestyrelsen.

3. Medlemmer udøver deres indflydelse ved den årlige generalforsamling.

4. Medlemmer indplaceres i følgende medlemskategorier på baggrund af regler fastsat af Hovedbestyrelsen. Disse regler fremgår af Børns Vilkårs hjemmeside.

a. Frivillige

b. Aktive medlemmer

c. Personlige medlemmer i følgende grupper

 • Almindeligt medlemsskab
 • Familiemedlemsskab
 • Pensionistmedlemsskab
 • Studentermedlemsskab
 • Børns Vilkårs venner

d. institutioner

4)

 • Børns Vilkårs økonomiske grundlag skabes gennem medlemskontingenter, indsamlinger, gaver, sponsorater, lotterier, statslige og kommunale midler, bevillinger fra fonde, puljer m.v.
 • Børns Vilkår kan drive erhvervsmæssig virksomhed.
 • Minimumskontingent fastsættes af Hovedbestyrelsen for hver medlemskategori med godkendelse på den efterfølgende generalforsamling. Ændring i et minimumskontingent kan først træde i kraft efter generalforsamlingens godkendelse. Sekretariatet kan på dette grundlag vælge at udfærdige særlige medlemsskabspakker, hvor der på frivillig basis både kan indgå særlige ydelser, et højere frivilligt kontingent og eventuelle støttebeløb.
 • Børns Vilkårs regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en af Hovedbestyrelsen foreslået statsautoriseret revisor. Generalforsamlingen vælger revisoren.

5)

Ordinær generalforsamling:

1. Generalforsamlingen er Børns Vilkårs højeste myndighed.

2. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, som har været kontingentbetalende medlem af Børns Vilkår i mindst 6 mdr. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

3. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af maj måned. Senest 3 uger forinden indkalder Hovedbestyrelsen til generalforsamling ved annoncering på hjemmeside, i medlemsblad, nyhedsbrev og/eller e-mail.

4. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, herunder Hovedbestyrelsens forslag til generalforsamlingen.

5. Forslag til generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

6. Hovedbestyrelsen afgør, hvor generalforsamlingen skal afholdes.

7. Dagsorden skal indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning for den forløbne periode, herunder forelæggelse af det reviderede regnskab
 • Godkendelse af minimumskontingenter for det kommende år
 • Valg af medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen
 • Valg af statsautoriseret revisor
 • Behandling af fremsatte forslag
 • Evt.

8. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

6)

Ekstraordinær generalforsamling:

Hovedbestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, såfremt formanden, et flertal af

Hovedbestyrelsen eller 100 stemmeberettigede medlemmer af Børns Vilkår ønsker dette, med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsesmåde og -frister samt afstemningsregler for en ekstraordinær generalforsamling følger de samme regler som for en ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 8 uger efter, at begæring med angivelse af dagsorden er fremsat.

7)

 • Hovedbestyrelsen har den overordnede ledelse af Børns Vilkår. Generalforsamlingen vælger 9 medlemmer (afhængig af antallet af frivilligrepræsentanter) og op til 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen. Enkelte valg vil foregå således, at der sker forudgående valg af kandidater til hovedbestyrelsen i en eller flere af de medlemskategorier, som er fastsat i § 3 stk. 4. Den eller de kandidater, som de enkelte medlemskategorier har valgt, indstilles til godkendelse på generalforsamlingen. Disse medlemskategorier udgør separate valggrupper og indstiller blandt medlemmer i gruppen kandidater til Hovedbestyrelsen som følger:

Valggrupper:

 • Udgøres af medlemskategorien af frivillige
  Ved under 100 medlemmer vælges 1 kandidat, og ved over 100 medlemmer vælges 2 kandidater
 • Udgøres af medlemskategorien af aktive medlemmer
  4 kandidater
 • Udgøres af medlemskategorien af personlige medlemmer
  1 kandidat
 • Udgøres af medlemskategorien af institutioner
  1 kandidat
 • Udgøres af medarbejdere.
  1 kandidat

For at være valgbar til Hovedbestyrelsen i de enkelte valggrupper a-e kræves, at mindst 5 medlemmer anbefaler dette. Regler forbundet med de forudgående valg af kandidater i hver enkelt valggruppe fremgår af en forretningsorden, der udarbejdes af Hovedbestyrelsen. Denne forretningsorden fremgår af Børns Vilkårs hjemmeside. Medlemmer af Hovedbestyrelsen vælges for 3 år ad gangen, dog er valgperioden for frivillige og den udpegede medarbejderrepræsentant 2 år. Genvalg kan finde sted. Et medlemskab af Hovedbestyrelsen kan maximalt vare i 9 år i alt. Når et medlem af Hovedbestyrelsen har været medlem i 9 år, fratræder vedkommende fra Hovedbestyrelsen ved den førstkommende generalforsamling, uanset om det er før endt valgperiode eller ej. Der vælges 2 suppleanter fra valggruppen af aktive medlemmer. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Suppleanter kan deltage i Hovedbestyrelsesmøderne uden stemmeret. Medarbejderrepræsentanten kan ikke vælges til formand, næstformand eller Forretningsudvalg. Direktøren deltager i Hovedbestyrelsens møder uden stemmeret.

 • Hovedbestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med valg af formand og næstformand samt yderligere 1 medlem af Forretningsudvalget, der udgøres af disse 3 samt direktøren.
  Valgene gælder for 1 år ad gangen. Hovedbestyrelsen kan desuden med henblik på at sikre de nødvendige kompetencer beslutte at supplere sig med 1 -2 yderligere medlemmer ud over de generalforsamlingsvalgte medlemmer. Disse skal tegne medlemskab som aktivt medlem.
 • Hovedbestyrelsen forestår ledelsen af Børns Vilkår under ansvar for generalforsamlingen.
 • Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Til behandling af særlige spørgsmål eller områder kan Hovedbestyrelsen nedsætte udvalg m.v.
 • Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger direktøren efter indstilling fra forretningsudvalget.
 • Børns Vilkår forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med direktøren.
  Hovedbestyrelsen kan meddele navngivne medlemmer af Hovedbestyrelsen eller ansatte i foreningen skriftlig fuldmagt til at forpligte Børns Vilkår på et i en sådan fuldmagt nærmere angivet område.

8)

 • Forretningsudvalget har den kompetence, som Hovedbestyrelsen giver det. Afgørende økonomiske dispositioner skal godkendes af Hovedbestyrelsen, som fastsætter nærmere retningslinjer herfor i en skriftlig instruks.
 • Forretningsudvalget har ansvaret for Børns Vilkårs daglige ledelse overfor Hovedbestyrelse og generalforsamling. Forretningsudvalget kan videregive kompetence til direktøren.
 • Direktøren har bemyndigelse til at ansætte og afskedige medarbejdere.
 • Direktøren kan forpligte Børns Vilkår alene, dog kun som led i foreningens daglige drift.

9)
Enkeltmedlemmer af Børns Vilkår kan ekskluderes ved beslutning af Hovedbestyrelsen, såfremt det pågældende medlem modarbejder Børns Vilkår. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent senest 3 måneder efter opkrævning, kan medlemmet ekskluderes af Hovedbestyrelsen.

10)
Intet medlem af Hovedbestyrelsen, lokalforeninger, udvalg, m.v. må uden Hovedbestyrelsens godkendelse modtage vederlag for deres bestyrelses, udvalgs- eller foreningsarbejde i Børns Vilkår.

11)
For Børns Vilkårs forpligtelse hæfter alene foreningen med sin formue.

12)
Ændring af Børns Vilkår vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen, når ændringsforslaget er opført på dagsordenen og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Såfremt der ikke kan opnås flertal på 2/3 af de fremmødte, bortfalder forslaget.

13)
Forslag om Børns Vilkårs opløsning skal behandles på mindst 2 generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Forslaget om opløsning kan kun vedtages, når det på begge generalforsamlinger har opnået ¾ majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

14)
I tilfælde af Børns Vilkårs lovlige ophævelse skal organisationens midler gå til formål, der i så høj grad som muligt svarer til Børns Vilkår formål.

Generalforsamlingens beslutning om anvendelse af Børns Vilkårs midler på tidspunktet for Børns Vilkårs opløsning skal forelægges Indenrigsministeriet til godkendelse, og dette ministeriums afgørelse om formuens anvendelse er bindende.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke