En stol af tre med rødt sæde står i hjørnet af et klasselokale, med en kost og en tavle i baggrunden.

Børns Vilkår og Egmont fonden vil sikre hjælp til børn med bekymrende skolefravær

Mere end 75.000 elever havde i skoleåret 2018/2019 et fravær på mere end 10 pct. svarende til 20 skoledage. Et højt fravær kan have alvorlige konsekvenser for barnets trivsel, læring og udvikling. Derfor sætter Børns Vilkår og Egmont Fonden i fællesskab fokus på at sikre hjælp til børn med bekymrende fravær. Med denne rapport hører vi for første gang fra de børn, der i hverdagen er berørt af et liv med skolefravær.

Læs rapporten

Hvordan udvikler skolefravær sig, hvad fortæller børnene selv om årsagerne bag, og hvordan påvirkes børn og familiers hverdagsliv i perioder med skolefravær. Det og mere kan du læse om i rapporten.

Læs casesamlingen

Mød fem børn og unge der deler deres fortælling om et liv med skolefravær. Fortællingerne er baseret på kvalitative interviews, der er gennemført i perioden oktober 2019 – februar 2020.

Bekymrende skolefravær skal opspores tidligt

Rapporten peger på en række forhold, der kan styrke skolernes arbejde med opsporing og tidlig indsats til børn med begyndende skolefravær

Elevens samlede fravær skal registreres og indgå i vurdering af barnets behov for hjælp. I dag er skolerne udelukkende forpligtede til at reagere på mængden af ulovligt fravær, og det betyder, at hjælpen kan komme for sent.

Skolerne skal være opmærksomme på højt skolefravær igennem hele barnets skoleliv. Ny forskning fra VIVE peger på, elever med højt skolefravær i udskolingen har haft et højere gennemsnitligt fravær allerede i indskolingsklasserne. Særligt stiger elevfraværet omkring 6. klasse.

Mønstre i fraværet – som gentagne fraværsperioder, et højt sygefravær, fravær på bestemte ugedage eller fra bestemte fag bør også registreres for at sikre tidlig opsporing. Samtidig skal skole og hjem reagere hvis barnet ændrer adfærd eller udviser tegn på mistrivsel.

‘Der er altid noget bag’

Skolefravær er en kompleks problemstilling, og de bagvedliggende årsager er typisk sammensatte. Som en 16-årig pige fortæller til Børns Vilkår: “Der er altid noget bag det.” I rapporten gøres op med forestillingen om, at børn og unge pjækker. I stedet peger rapporten på, at der for børnene altid er en fornuftig grund til, at de ikke går i skole.

På baggrund af viden fra børn og forskning på området inddeles årsagerne til skolefravær i fem arenaer: Barnet selv, familien, klassen, skolen og det omkringliggende samfund. Ofte vil det enkelte barns skolefravær skyldes faktorer inden for flere arenaer.

Forældre oplever at stå alene med ansvaret for koordination

Forældre til børn med skolefravær fortæller i fem interviews med Børns Vilkår om langstrakte forløb med ustabil skolegang og om et samarbejde med skoler og kommuner, som til tider er svært. Forløbene er præget af ventetider, af skiftende sagsbehandlere og af mangelfuld kommunikation og koordinering på tværs af aktører.

Forældre efterlyser kvalificeret støtte i forhold til at afsøge muligheder og ift. at træffe svære valg i forhold til skoleskift, udredning, specialskole mv. Forældrene peger selv på, at de fagfolk, de har mødt, ofte mangler viden om årsagerne bag, og løsninger på, skolefravær. Særligt viden om børn med udviklingsforstyrrelser eller angst, og det rette behandlingsforløb hertil.

Et barn med skolefravær risikerer at vente længe på at få den rette hjælp. Familierne oplever mange pauser og slip mellem de forskellige indsatser og tilbud, lange ventetider (f.eks. på PPV eller udredning) og de efterspørger kontinuitet i forløbene og stabile fagpersoner.

Forældre påtager sig rollen som tovholder for at sikre sammenhænge og fremdrift i sagsbehandlingen. Forældre rykker for møder, handlingsplaner og svar på henvendelser. Flere beretter om manglende kontinuitet i forløbene og stabilitet blandt sagsbehandlere og fagpersonale.

Ny forskning om bekymrende skolefravær

I en ny rapport analyserer VIVE, hvornår skolefravær er bekymrende, og hvilken indflydelse fravær har på resultaterne ved folkeskolens afgangsprøve. Bl.a. påviser VIVE, at et højt fravær forårsager et dårligere eksamensresultat hos de fagligt svageste elever.

Rapporten er gennemført på vegne af Børns Vilkår og Egmont Fonden og hovedresultaterne indgår i Børns Vilkårs samlede rapport.

Støt vores arbejde med blandt andet skolefravær og vær med til at gøre en forskel for de børn og unge, der har brug for hjælp.

Vi forebygger skolefravær gennem oplysning til forældre og fagfolk og vi støtter og hjælper de børn og unge, der kontakter os for at få hjælp. Din støtte går også til børn og unge der udsættes for omsorgssvigt, er ensomme og til alle dem der bare har brug for en der lytter.

Mere om skolefravær

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke