Der skelnes mellem to typer af fravær: lovligt og ulovligt fravær

Hvad siger loven?

Der kan være mange årsager til, at et barn ikke møder op i skolen. Men når barnet udebliver fra undervisningen, registrerer skolen fravær.

I lovgivningen skelnes der mellem to typer af fravær: Lovligt fravær og ulovligt fravær.

Hvor meget fravær må man have i skolen?

Hvis skolen registrerer over 10% ulovligt fravær for dit barn i løbet af et kvartal, skal skoleledelsen kontakte og informere jer forældre om, at hvis fraværet rammer 15%, vil skoleledelsen være forpligtet til at sende en underretning om fraværet til kommunen.

Læs mere nedenfor:

Under lovligt fravær skelnes der mellem tre forskellige typer:

Sygdom
Når dit barn på grund af sygdom eller smittefare ikke kan møde op til undervisningen, er det lovligt fravær. Du skal som forælder hurtigst muligt melde det til skolen. Sygefravær omfatter også tandlæge-og lægebesøg.

Diagnoser eller funktionsnedsættelse
Der er tale om lovligt fravær fra skolen, når et barn pga. funktionsnedsættelser eller lignende ikke kan deltage i undervisningen. Det omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som f.eks. autisme, ADHD, hjerneskade eller bevægehandicap og psykiske/sociale udfordringer som spiseforstyrrelser, angst og selvskade.

Ekstraordinær frihed
Ekstraordinær frihed dækker f.eks. over ferie, der ligger uden for skolernes ferieperiode eller særlige begivenheder i familien. Hvis du som forælder ønsker, at dit barn skal have ekstraordinær frihed, skal du give skolen besked om fraværet. På nogle skoler skal du sende en anmodning til skoleledelsen, om at du ønsker at dit barn skal holde ekstraordinært fri, – f.eks. hvis det er mere end tre dage – og så vil skoleledelsen vurdere forespørgslen. Skolelederen kan sige ”nej” afhængigt af bl.a. barnets faglige niveau. 

Fravær fra skole er ulovligt, hvis forældre ikke på dagen, eller i rimelig tid efter, har underrettet skolen om, at barnet ikke vil være til stede i undervisningen.

Det er altid forældrenes ansvar at meddele skolen, hvorfor barnet har fravær. Når der ikke er givet tilladelse til fraværet, skal skolen kontakte forældrene og finde ud af, hvorfor eleven ikke er mødt op til undervisningen.

Skolerne skal notere elevernes fravær hver dag.

For elever i 0.-6.klasse noteres fravær ved skoledagens begyndelse.

For elever i 7.-10.klasse noteres fravær både når skoledagen begynder og slutter. Det betyder, at eleven kan få en halv dags fravær.

Vær opmærksom på, at disse retningslinjer er minimumskrav for registrering af fravær i folkeskolen. Det er op til den enkelte skole at vurdere, om de vil notere fravær ved hver lektion.

Hvad sker der, når et barn har ulovligt fravær fra skolen?

  • Hvis dit barn har ulovligt fravær, skal skolelederen henvende sig til jer som forældre og finde ud af, hvad årsagen til fraværet er.
  • Hvis dit barn har over 10% ulovligt fravær i løbet af et kvartal, skal skoleledelsen kontakte og informere jer forældre om, at hvis fraværet rammer 15%, kan jeres familie blive trukket i børne- og ungeydelse for det kvartal.
  • Hvis dit barn har 15% eller mere ulovligt fravær i løbet af et kvartal, skal skoleledelsen underrette kommunen om dit barns fravær fra skole. Kommunen vil tage stilling til, om I forældre skal trækkes i børne- og ungeydelsen. Inden kommunen beslutter, om jeres familie skal trækkes i ydelsen, får både forældre og børn mulighed for at forklare, hvad fraværet handler om.

Har dit barn fået tilbud om sygeundervisning? Et barn har ret til sygeundervisning, hvis det ikke kan komme i skole i en længere periode. Skoleledelsen har ansvaret for at kontakte jer forældre og tilbyde sygeundervisning, hvis jeres barn har været syg, og dermed ikke deltaget i skoleundervisningen, i 15 dage.

Elever, der har længerevarende fravær fra skole på grund af psykisk mistrivsel, er således også omfattet af reglerne for sygeundersvisning.

Sygeundervisning i hjemmet skal så vidt muligt varetages af en eller flere af elevens egne undervisere, men andre end elevens lærere kan også varetage sygeundervisningen, hvis andet ikke er muligt eller kun delvist er muligt. I den forbindelse kan skolen overveje at anvende digitale løsninger som f.eks. Skype og Facetime, så eleven kan opretholde en faglig og social forbindelse til sin skole.

Du kan læse mere om reglerne for fravær i folkeskolen på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside, hvor der også er information på andre sprog end dansk https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/foraeldrenes-rolle/fravaersregler-i-folkeskolen

https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/foraeldrenes-rolle/fravaersregler-i-folkeskolen/materiale-til-foraeldre

Mere om skolefravær